استراتزی جدید بوش در عراق و سیاست واميد هاي رهبری مجاهدین خلق

 استراتزی جدید بوش در عراق و سیاست واميد هاي رهبری مجاهدین خلق
علي شمس
دولت آمریکا به سرکردگی بوش به دولت دست نشانده خود دو ماه فرصت داده است که یا اوضاع امنیتی عراق را سروسامان میدهد ویا بطوری که سخنگوی کاخ سفید تونی اسنو در دیدار کوتاه مالکی رئیس دولت عراق درواشنگتن انرا روشن کرد سیاست جدید آمریکا اتخاذ خواهد شد مبنی بر اینکه :” ما به مالکی ودولت او دو ماه فرصت میدهیم ویا یک کس دیگری را خواهیم آورد”.
دولت بوش دروضعیت تحت فشاری حتی در صف خود در جمهوری خواهان میباشد وهفت نوامبر بخشی ازانتخابات کنگره آمریکا میباشد و جنگ عراق هرروز مورد سرزنش بیشتر در امریکا قرار میگیرد و هیچ ماهی مانند اکتبر نیروهای آمریکا این تعداد تلفات یعنی هفتاد وهشتاد نفر نداده بودند. در این اوضاع است که دولت بوش دولت عروسکی خود که البته بخاطر نزدیکی اش به رژیم ایران نیز مطلوب کامل اونیست را میخواهد مسئول بدتر شدن اوضاع عراق نشان دهد و به دولت عراق یک زمان مشخص وبا طرح مشخص برای وضعیت امنیتی عراق بدهد که اگر این دولت نتوانست اوضاع امنیتی را سامان دهد همانگونه که سخنگوی کاخ سفید گفته است او را مورد مجازات قرار دهد و کس دیگری را برسرقدرت بیاورد ویا عروسکی را ببرد وعروسکی دیگر را بیاوردوحتی سخن از یک دولت کودتائی ویا حکومت نظامیان با ژنرال های بعثی قدیمی میرود. دراین حالت است که مجاهدین نیز بر این اساس امید وار است که بتواند با برکناری دولت مالکی که نزدیکی با رژیم ایران دارد از قدرت کنار رود که شاید برای مجاهدین فرجی شود. ولی آیا در چنین اوضاعی حتی برکناری مالکی برای مجاهدین نانی بهمراه خواهد داشت ؟ در همین رابطه است که مجاهدین دقیقا در جهت تضعیف دولت مالکی است و لی کنار رفتن یا کنار نرفتن دولت مالکی نمیتواند در سرنوشت مجاهدین در عراق تعیین کننده باشد چرا که بستگی به استراتژی حاکمان آمریکا دارد که در مقابل رژیم ایران چه استراتزی را عاقبت انتخاب میکنند. اگر استراتزی جنگ به پیش برود چه دولت مالکی برسرقدرت باشد وچه نباشد مجاهدین راه نفس کشیدن پیدا خواهند کرد واگر استراتزی بوش به طرف مذاکره و دیپلماسی در اثر شرایط جهانی وعراق وآمریکا بچرخد مجاهدین باز در یک وضعیت نامطلوب قرار خواهند گرفت.
البته یک شق دیگر که کارشناسان سیاسی آنرا محتمل میدانند پله بعدی بعد از سرشاخ نگه داشتن حزب الله در لبنان بوسیله نیروهای ناتو وبین المللی وسرکوب حماس در اسرائیل آوردن یک دولت نظامی با استراتزی جنگ با ایران میباشد که یکی از پیش شرطهایش نیز برکناری دولت نزدیک به آخوندها در تهران است که در این صورت است که باز مجاهدین راه نفس خواهند داشت. ولی آنچه مسلم است نیروهای جنگ طلب در پنتاگون ومجاهدین یک استراتزی جنگی رادنبال میکنند که هرچه زودتر دولت مالکی ساقط شود تا آنها بتوانند پله بعدی برای فراهم کردن اوضاع جنگی باایران حرکت کنند. البته کارشناسان سیاسی معتقد میباشند که این حساب آمریکا نیز وچنین استراتزی نیز نمیتواند به واقعیت جاری غلبه کند بلکه اوضاع را پیچیده تر در عراق خواهد کرد چرا که دیگر شیعیان نیز به صف دشمنان مسلح آمریکا درخواهند آمد.
البته بعد دیگری که محتمل میباشد تغییر مهره از میان شیعیان است ویا تقسیم عراق به سه بخش ودامن زدن به جنگ داخلی در عراق تا بوش بتواند درمقابل فشار درداخل آمریکا به ماندن نیروهای آمریکایی در عراق مشروعیت دهد.
علی شمس

خروج از نسخه موبایل