” ره آوردهای”سفر مریم رجوی به بلژیک”

توپ بازی بین رژیم ایران و کشورهای غربی!
ره آوردهای سفر مریم رجوی به بلژیک

علي شمس
گزارش تلویزیون آلمان در برنامه مونیتور بود را در سایت خبرگاه تماشا کردم. گزارشگر از مجاهدین در آخر گزارشش به عنوان یک توپ بازی بین قدرتهای بزرگ و رژیم یاد میکند.
حال عواملین مجاهدین میخواهند ازسفر مریم رجوی به بلژیک برای رهبری در این اوضاع نابسامان سیاسی مجاهدین در عراق که حتی باعث شده است که بی مهابا وبدون کوچکترین پنهان کاری این بار رهبری مجاهدین وارد میدان شود واز تغییر استراتزی آمریکا در عراق که همانا بخشی از سناریوی جنگی آمریکا وتسلط او برای منطقه وایران میباشد را مورد استقبال قرار دهد، باری ببندند. این اولین بار بود که خود مجاهدین بدون سازمان ویا افراد پوششی اش مستقیما از سیاست های جنگی آمریکا در خاورمیانه وعراق که نهایتا به ایران نیزمیرسد استقبال کرد و خط ونشان کشید که چگونه میتوان بهتر جنگ علیه ایران را فراهم کند.
در این زمانها که اوضاع برای رهبری مجاهدین بسیار نا مساعد است رفتن به سنای بلژیک یک بازی جدید بود که هم اروپائی ها در جهت استفاده از آن بودند هم رژیم وهم مجاهدین.
تعجب هم نکنید که غلی رغم تضادهای متفاوت بین این سه و موضع گیریهای ظاهری هر سه اینها از چنین مساله ای استقبال میکنند. بیاد بیاورید زمانی را که دور قبلی مذاکرات اروپا و رژیم که به شکست کشیده شده بود فرانسه به رجوی ها امتیاز داد که باصطلاح بر رژیم فشار بیاورد ویا رجوی به دعوت چند پارلمانتاریست اروپایی به مقر پارلمان اروپا رفت ودر آنجا نیز لاریجانی مذاکراتش با سولانی را پس خواند و عاقبت هم رجوی را با خفت ردش کردند رفت وگفت که : من دیدارهایم را در اینجا پایان میدهم که بهانه ای برای رژیم آخوندی نشود.
در آنزمان هم اروپا وهم رجوی وهم رژیم از این بازی سودهای خود را خواستند ببرند. رجوی خواست که مطرح شود. اروپا خواست که فشار بیاورد و رزِیم هم گفت که من مذاکرات راقطع میکنیم – اگر حرف مجاهدین را بپذیریم که همیشه تاکید دارند که رژیم در جهت خرید زمان است – و اشاره کرد که شما مبارزه با تروریست میکنید ولی در سیاستهایتان تناقض هست وبا سران گروهی دیدار میکنید که خود در لیست ترور قرار داده اید.
این بار هم مساله دعوت رجوی به بلژیک وسروصدای رژیم را نیز در همین چهارچوبها باید دید که در یک بازی دیپلماتیک بین رژیم واروپا بویژه بر سرتحریمها که الان مطرح است از گروه مجاهدین دوباره به عنوان توپ بازی استفاده میشود. ولی رجوی ها بقول یکی ازعواملشان در سایت طلیعه بنام سیاوش ع به حسین پویای کمدی تراژیک مینویسد که :
من فکر ميکردم که سوال بعدي را بگذاريد نتيجه و تاثيرات سفر خانم رجوي به بلژيک. چون اين سفر خيلي مهم بوده و آخوندها هم عکس العملهايي داشته اند که نشان ميدهد که اين موضوع خيلي موثر بوده است. بخصوص در شرايطي که داستان تحريم اقتصادي سازمان ملل عليه آخوندها هم در جريان است.
این نوشته جواب این سوال است که چرا رهبری مجاهدین وارد جنین بازیهای عبثی میشود ؟ چون هم مطرح میشود وهم نیز برای نیروهای روحیه باخته خود در عراق ونیروهای هوادار باقیمانده روحیه موقتا میخرد که به نتایج آن بخواهد بپردازد وبرروی آن تبلیغ کند.
پس میبینیم در این بازی با توپ هرسه بعد سروصدا کن وجنجال کن سهم خود را دارند.
چنانچه بر سرمساله هسته ای چنین است. اگر رژیم در پی بحران سازی است تا جنگ واقعی خود را بامردم ایران به تاخیر انداخته وبپوشاند پس بهترین سیاست فروکشاندن چنین بحرانی است که رژیم در واقع از آن سو استفاده میکند تا سیاستهای سرکوب خود را درداخل پیش ببرد. ولی در این نقطه هم میبینیم که دو عامل خارجی یعنی آمریکا واسرائیل و مجاهدین ورژیم در یک خط حرکت میکنند یعنی خط بحران زائی. همانگونه که در عراق هم اینگونه است همه این نیزوها بحران در عراق رامیخواهند. چرا که در بحران است که این نیروها میتوانند سیاست های خود را پیش ببرند ورهبری مجاهدین نیز چون در زندگی در بین شکافها خود را سالهاست که مجبور کرده است نیز به این بحران ها در داخل عراق ودر بین رژیم ایران و دوول امپریالیستی دامن میزند تا بتواند زندگی در تضادها وشکافهای خود را حقیرانه ادامه دهد وهمانگونه که ازبیانیه آنها در حمایت از سیاست گذاریهای جدید آمریکا مشخص است –که البته بوش باز نشان داد که اینطور نیست واز سوریه و ایران دعوت به همکاری برای عراق کرد که البته باعث ناراحتی سایت جنگ طلب دیدگاه شده بود- میتوان فهمید که در ادامه این سیاست تا آنجا آماده هستند که این تضادها به جنگ نیز ختم گردد.
پس باید گفت که جنجال اروپا – رژیم ومجاهدین بر سرمساله دیدار رجوی از بلژیک مانند جنجال های دیگر در واقع یک بازی دیپلماتیک است که مجاهدین هم در اوضاع فعلی ومانند البته همیشه به عنوان توپ بازی مورد استفاده قرار میگیرد که البته چون مانند تکه نانی میماند که به سوی رهبری ورشکسته رجوی پرت شده است آنرا قبول میکند تا به زندگی خاضعانه سیاسی خود در بین این شکافها ادامه دهد وبه نیروهای خود روحیه که ماهم کسی هستیم و رژیم هم بازی خود را بااروپا ادامه میدهد وهمه این ها در این بازی سهم خود را دارند. نه کمتر ونه بیشتر

خروج از نسخه موبایل