زندگی و سرنوشت سیاسی صدام حسین از نگاه قلم

زندگی و سرنوشت سیاسی صدام حسین از نگاه قلم
اطلاع دارید که در تاریخ 14 آبان 1385 برابر با 05.11. 2006 دادگاه رسیدگی به جرائم صدام حسین برای دیکتاتور سابق عراق، حکم اعدام را صادر کرده است. لازم به یاداوری است که دست اندرکاران سایت قلم اساساً از موضع حقوق بشر با حکم اعدام برای هر کس و هر مجرمی، حتی صدام حسین، مخالف می باشد و همانطور که در برگی از تاریخ در تاریخ 04.11.2006 اشاره شد ،اعتقاد داریم برای دیکتاتوری که حریص و تشنه قدرت بوده ، گرفتن قدرت از او، وی را از عطش و تشنگی برای قدرت به هلاکت خواهند رساند و به لحاظ فیزیکی نیز جرائم دیگری باید برای هر مجرمی در نظر گرفت. البته موافقین حکم اعدام نیز دلایل بسیار کافی و منطقی برای این کار دارند، که قابل اتکا و احترام است.
از طرف دیگر در مورد حکم اعدام صدام حسین، بعضی از کارشناسان سیاسی اعتقاد دارند که بعضی قدرت ها و کشورها مایل نیستند که اطلاعات صدام حسین از جزئیات جرائمش به گوش جهانیان برسد و به همین دلیل بهتر است که با مرگ فیزیکی وی این اسرار پنهان بماند. جدا از این موضوع، که البته می تواند بحث مهمی میان فعالین سیاسی باشد، سایت قلم در نظر دارد زندگی و سرنوشت صدام حسین را به دلایل زیر در چندین قسمت به رشته تحریر درآورد.
1ـ صدام حسین در 4 دهه گذشته، چه در حاکمیت رژیم سلطنتی و چه در رژیم جمهوری اسلامی، یکی از دشمنان سرزمین بزرگ ایران بوده و کالبدشکافی موضع پان عربیسم این دیکتاتور و چشم طمع وی به خوزستان می تواند، تجربیات خوبی رادر اختیار سایرین قرار دهد.
2ـ صدام حسین ، دیکتاتوری بوده که با مشی خشونت طلبانه و ترور به قدرت رسیده است، و سرنوشت و زندگی سیاسی وی نشان می دهد که کسی که با خشونت به قدرت می رسد، با خشونت قدرت را حفظ خواهد کرد. سرنوشت نهایی او ما را در انتخاب مشی های مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت برای مبارزات سیاسی واجتماعی یاری خواهد داد.
3ـ صدام حسین در آغاز جنگ هشت ساله ایران و عراق، نقش محوری داشت و با این جنگ شرایط سیاسی و اجتماعی ایران دچار چالش ها وتغییرات اساسی شد که به ضرر منافع سیاسی و اجتماعی مردم ایران تمام شدو در این ممسیر صد ها هزار نفر ایرانی و عراقی قربانی شدند، مرور زندگی و سرنوشت سیاسی صدام حسین از این زاویه نیز می تواند حاوی تجربیات گرانبها باشد.
4ـ صدام حسین برای پیروزی در جنگ ایران و عراق، یک متحداستراتژیک، به نام سازمان مجاهدین خلق را برای خیانت به ایران وایرانی استخدام کرد. صدام حسین به اتفاق رجوی ها و سازمان مجاهدین خلق با دمیدن خشونت و گسترش تروریسم در جامعه ایران، به عنوان مانعی برای گسترش یا پیدایش دمکراسی در ایران عمل کردند. ضمن اینکه صدام حسین در مشارکت با رجوی ها در سرکوب اعضای ناراضی و منتقد سازمان مجاهدین نقش اساسی ایفا کردند. بنابراین از این زاویه نیز سرگذشت صدام حسین قابل تاًمل و بررسی می باشد، ضمن اینکه رهبری سازمان مجاهدین قصد دارد با سکوت و تنها گذاشتن صدام حسین، بقیه را نسبت به خیانت های خود دچار فراموشی تاریخی کند.
سایت قلم ـ 06.11.2006

خروج از نسخه موبایل