دعای گربه سیاه

دعای گربه سیاه
محسن عباسلو، چهاردهم نوامبر


ضرب المثلی است قدیمی بر این مضمون که : از دعای گربه سیاه باران نخواهد بارید!
با خودم می اندیشیدم و برایم قابل درک نبود ونیست که واعجبا که کار دنیا به کجا کشیده شده است که کسانی که خود سهم ودست یدی طولانی در نقض حقوق بشر و به اسارت کشیدن انسانها دارند حال مشعل در دست میگرندو در پناه وبا دریوزگی کردن از اجنبی ها برای آزادی دیگران دعا میکنند.
مریم عضدانلو قجر : ( آرزوی آزادی میکنیم برای مردم میهن ، بخصوص برای دختران، مردان و جوانانی که دارد زندگی آنان تباه میشود و هیچ چیز از زندگی خود نمیفهمند.)
آری کیست که نداند که این فرد همان فردی است که خود سابقه طولانی در نابودی زندگی و به اسارت کشیدن فکری و جسمی جوانان ،دختران ، مردان و زنان ایرانی دارد. حال اگر این بانوکه حرکاتش بیشتر به بازیگران سینما شباهت دارد( با عرض پوزش فراوان از همه بازیگران سینما) اگر منظورش از افرادی که دارد زندگی آنان تباه میشود و هیچ چیز از زندگی خود نمیفهمند افراد گرفتار در اردوگاه کار اجباری اشرف باشد پس باید از این بانو پرسید:
مگر این خود شما نبودید که از بانیان و پایه گذران قلع و قمع آزادی خواهان واقعی در درون فرقه تحت کنترلتان به شمار میرفتید ومیروید! مگر این خود شما وشوهر دلبندتان نبودید که فرمان سرکوب و شکنجه و نابودی فرزندان ایران را در درون تشکیلات پلیدتان صادر میکردید و میکنید! مگر این خود شما نبودید که بر تمامی مراحل شکنجه و سرکوب این افراد بیگناه نظارت میکردید! حال چگونه به خود اجازه میدهید که برای این افراد آرزوی آزادی کنید! آنان را نیازی به دعای شما وامثال شما نیست. همین که شر خود را از سر این افراد گرفتار واسیر در اردوگاه کار اجباری اشرف کم کنید کافی است ودست از سر آنان بردارید
غنیمتی بزرگ است….
و اگر منظور شما از این افرادی که دارد زندگی آنان تباه میشود افراد دیگری است باید به عرض شما رساند که آنان را نیز نیازی به حرافی های شما نیست. و حرفها و یاوه سرائی های شما که خود از قاتلین آزادی و حقوق اولیه انسانها میباشید برای مردم وارسته ایران ارزشی ندارد. چرا که کیست که ماهیت پلید و خوی سرکوبگر شما وفرقه شما را نداندو مردم ایران سالهاست که دست رد بر سینه ناپاک تشکیلات شیطانی شما زده است و حساب خود را از شما و امثال شما جدا نموده است و کسی اعتنائی به یاوه سرائی های شما نخواهد کرد و دیری نخواهد پائید که فرقه سرکوبگر شما هم به زباله دان تاریخ فرستاده خواهد شد و آنچه که برای شما باقی خواهد ماند ننگ است و نفرین ابدی انسانهائی که بدست شماها نابود و سرکوب شده اند. واین مشعل ها هم تبدیل به همان آتشی خواهد شد که دودمان فرقه شما را خواهد سوزاند.
خروج از نسخه موبایل