چرا بخش انگلیسی زبان سایت رسمی سازمان مجاهدین بسته شده؟

چرا بخش انگلیسی زبان سایت رسمی سازمان مجاهدین بسته شده؟
سعید حضرتی، انجمن پارس، سی ام نوامبر 2006
زماني كه توپخانه دروغ پردازی آيت الله رجوی كم مي آورد
هيچ خبرگزاري مانند خبرهاي بنگاه تبليغاتي مسعود و مريم راستگو نيست. نمونه خيلي اخير ش هم همزمان با حمايت هاي 500 هزار دلاري مردم به همياري سازمان ،‌ بخش انگليسي سايت رسمي سازمان را حذف كرده است.
كاشكي يكبار هم در اين سالها يك نفري بيايد براي مردم توضيح بدهد كه چرا اين بخش برداشته شده است. آيا بدليل جعل خبر هایی نبود كه از طرف نمايندگان مختلف كشورهاي غربي پخش ميشد ؟ در دوران حمله آمريكا به عراق رد سال 2003 سايت سازمان 3 ماه تمام به روز نشد تا از پاسخ به سوالات مردم فرا ر كنند و بعد هم آرم سازمان برا ي مدتی برداشته شد و دوباره بدون توضيح برگشت..
چون آنها كه فارسي بلد نيستند كه بفهمند چه قدرخبر بي اساس است.
فكر ميكنيم اگر 2 روز ديگرحمايت عظيم مردم از سازمان ادامه پيدا ميكرد مجبور بودند بخش فارسي آنرا هم بردارند. بخش عربي را هم كه بايد باشد بالا خره مجاهدين خلق العراق بعثی هستند ديگه ،
كاشكي يك روده راست توي شكم شما پيدا ميشد چون خودتان راهم ديگر نمي توانيد گول بزنيد.
سازمان بدون تبليغات مانند آدم بدون كفش و ماشين بدون ضبط ،‌مجاهد بدون اسلحه ، رئيس حمهور بدون مردم و آش بدون كشك و ماست بدون تغار است
سعید حضرتی

خروج از نسخه موبایل