مجاهدین با افتخار مسئولیت قتل عام ها را به عهده گرفتند!

خدمتگذاری و اعلام وفاداری این فرقه (مجاهدین) و بچه شاه به اجنبی در سر هر بزنگاهی نمک پاشیدن بر دردهای خلق و ملت ایران است .
فرقه رجوی با خیانت و دروغ و دغل اسباب تحریم و فشار برملت ایران را مایه پیروزی و افتخار می داند و بدون ذره ای احساس شرم درخیانت به مردم خدمتگذاری به بیگانه و اجنبی را وظیفه خود می داند وبه آن افتخار هم می کند .
این سیکل خباثت در سنوات و دهه های گذشته بوده و هست و اکنون رجوی مسئولیت آتش زدن اموال مردم عادی و  قتل عام ها را به عهده می گیرد و برای خوش خدمتی به ارباب خود آنچنان خود را پادوی اجنبی می کند که هرایرانی ازاین خیانت وخباثت چندشش می شود .
جالب آنجاست این دو نوکر که ازهم گوی سبقت می ربایند وهرکدام سعی می کنند مسئولیت جنایات بیشتری را به عهده گیرند تا امپریالیزم وصهیونیزم وشیوخ مرتجع عربستان را خشنود سازند .
رجوی درگذشته سقف بالاتری درخیانت به ملت ایران زده و درهشت سال جنگ ایران وعراق برای دریافت مستمری ماهانه اش ازصدام بالاترین خیانت را به خاک و آب و فرزندان ایرانی کرده است .
اخیرأ شبکه جهانی بی بی سی فارسی این خیانت را در برنامه 60 دقیقه خود آورده وحتی آنها که خود مخالف ایران هستند از این خیانت رجوی منزجر می شوند .
رجوی برای رقابت با بچه شاه ومطرح کردن خود وقرار دادن نام خود قبل از نام او برایش خیانت وجنایت مهم نیست او هرطورشده می خواهد مسئولیت هرخیانتی را و هرجنایتی را درجریانات اخیر ایران تقبل نماید تا دردریافت جایزه از اجنبی نفر اول باشد .
ملت ایران درزیرشدیدترین فشارها مینیمم نگاه مثبتی به فرقه رجوی ندارد . دراغتشاشات چندروز قبل درشهرهای بزرگ ، مردم صراحتأ می گویند افراد نقابدارند که درهرشهر اعتراضات مسالمت آمیز را به خشونت کشانده واز فاصله نیم متری به شهروندان شلیک نموده، که افراد اجیرشده رجوی و بچه شاه بوده اند .
اصرار نقابداران در انحراف مردم اعتراض کننده به سمت خلع سلاح کلانتری ها کار فرقه بوده و اکنون موضعگیری های رجوی درفرمان کشتار و خلع سلاح و بدست آوردن سلاح بیانگرهمین واقعیت است .
رجوی فقط با نقاب و ریا و تزویر به میدان می آید وخود خوب می داند ملت به چه اندازه ازآنها نفرت دارند .

خروج از نسخه موبایل