فراخوان برای میزگرد پرسش و پاسخ

در یک جامعه دمکراتیک که قلم و منطق حرف آخر را میزند و دلیل و برهان بعنوان شناخته شده ترین ابزار اثبات نظریات و عقاید انسان در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی وحقوقی نهادینه شده است، با هیچ وسیله ای نمی توان از روش های سکتاریستی و زورمدارانه برای پیشبرد اهداف فردی و گروهی استفاده نمود و آن را به خورد مردم داد.

ابرای ما که بعنوان پناهندگان سیاسی در دمکراسی اروپا بسر میبریم و مخالف روشهای دیکتاتوری هستیم، فرصت خوبی است تا ظرفیت های خودمان را برای پذیرش دگراندیشان و مخالفین سیاسیمان به بوته آزمایش بگذاریم تا ادعایمان برای آزادی و دمکراسی ثابت شود. در واقع برای نهادینه کردن دمکراسی و عدالت در جامعه می بایست از خودمان شروع کنیم. البته برای این کار باید جسارت داشت و خود وسازمان و گروه را نیز در معرض انتقاد قرار داد.

اگر شهامت قاضی کردن کلاه خودمان و سازمانمان را نداشته باشیم در قدم بعدی برای فرار از بحران هائی که گریبانگیرمان شده است،بدون خود سازی، امر به معروف و نهی از منکر را محور کارمان قرار میدهیم در حالیکه خودمان غرق در اشتباهات فردی و اجتماعی و سیاسی هستیم.

سازمان مجاهدین که سالهاست داعیه تنها آلترناتیو مشروع رژیم جمهوری اسلامی را می نماید و آن را شعار محوری خود قرار داده است و با استفاده از روشها و منشهائی که فقط از یک سکت و فرقه برمیخیزد تاکنون نتوانسته است با خیل عظیمی از گروه های سیاسی مخالف رژیم جمهوری اسلامی سرمیزی نشسته و باب مذاکره و منطق را بگشاید. خود محوربینی و خود بزرگ بینی ها و و حشت از برون افتادن بسیاری از مسائل پشت پرده، راه را برای هرگونه بحث و گفتگو بروی دیگر نیروهای اپوزیسیون بسته و آنان را نیز بشدت ایزوله کرده است.

برخورد سازمان با نیروهای جداشده خود، که تا دیروز شیرزن و کوه مرد خوانده می شدند و امروز مزدوران جمهوری اسلامی نامیده میشوند نیز برهمگان روشن است.

شمع را در کشتن پروانه کمتر کن ملامت                     آنکه خود را سوخت میخواهی چه با پروانه سازد

سخن اینست که:

تا کنون مجاهدین در پشت درهای بسته ویا در حضور بسیجیان خود، فقط به تعریف و تمجید یکدیگر پرداخته اند و در واقع جائی برای بحث و گفتگو نگذاشته اند.

ما همچنان که بارها گفته ایم باز تکرار می کنیم و از مجاهدین دعوت می کنیم تا در یک میز گرد عمومی شرکت نمایند و در این میزگرد از آنان درخواست میشود که مدارک خودشان را در خصوص اتهامات وارده به جدا شدگان و کذب گفتار آنها در مورد زندان و شکنجه مخالفین، به هیئت منصفه ارائه دهند و گوش شنوا نیز برای دریافت جواب داشته باشند.

به تمامی پرسشهائی که جدا شدگان و مردم می نمایند، پاسخ داده شود.

مطمئنا برای همه مردم مهم است که تفاوتهای محتوائی دیدگاه های مجاهدین را با جمهوری اسلامی بدانند و جدای از شعر و شعارها پاسخ مناسب خود را دریافت نمایند.

بدین وسیله از سازمان مجاهدین خلق در خواست می نمائیم که دو نفر از مسئولین شناخته شده سازمان را رسما برای پاسخگوئی به سئوالات مردم و گروه های سیاسی و خبرنگاران معرفی نماید.

در این میزگرد دو نفر از اعضای شناخته شده سازمان و دو نفر از اعضای جداشده مورد تائید، یعنی کسانیکه خود در فراز و نشیب های سازمان بوده اند بعنوان مهمان دعوت می شوند و ناظران سیاسی، این گفتمان سیاسی و اجتماعی را هماهنگ مینمایند.

کانون رهائی شانزدهم آوریل

خروج از نسخه موبایل