درخواست مدیر عامل انجمن نجات جهت طرح شکایت از دولت آلبانی در سازمان ملل متحد

نامه ای از جانب مدیر عامل انجمن نجات جهت بررسی و اقدام برای گیرندگان زیر ارسال گردید:
دبیرخانه ریاست جمهوری اسلامی ایران
دبیرخانه وزارت امور خارجه ایران
دفتر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد
دفتر قوانین بین المللی اداره حقوقی وزارت امور خارجه
اداره دوم بخش اروپای مرکزی و شرقی وزارت خارجه
اداره دوم بخش سازمان های بین المللی وزارت امور خارجه

متن نامه به قرار زیر است:
با سلام، احتراما به عرض می رسانم که انجمن نجات یک سازمان مردم نهاد NGO متشکل از خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) MEK و همچنین نجات یافتگان این فرقه می باشد. این انجمن خواهان برقراری ارتباط خانواده های دردمند و رنج کشیده با عزیزان گرفتارشان در اردوگاه این فرقه در آلبانی بوده و در این راه تلاش می نماید.
به نمایندگی از طرف خانواده ها مایلم از دولت جمهوری اسلامی و وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی تقاضا نمایم تا به وضعیت این “ناپدیدشدگان اجباری” در کشور آلبانی رسیدگی شده و شکایتی از جانب خانواده های آنان طبق قوانین بین المللی علیه دولت آلبانی به ملل متحد تسلیم گردد. خانواده ها چشم امید به اقدامات مؤثر دولت جمهوری اسلامی دارند تا بتوانند از وضعیت عزیزان ناپدید شده اجباری خود کسب اطلاع نمایند.
حتما در جریان هستید که اعضای مجاهدین خلق به صورت غیرقانونی تحت مسئولیت کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان UNHCR از عراق به آلبانی منتقل شده و در یک اردوگاه بسته و دور افتاده که کنترل آن صرفا بر عهده رهبران این فرقه است مستقر گردیده اند. موقعیت این افراد فاقد هرگونه تعریف قانونی بوده و عملا بی وطن محسوب می شوند.
خانواده های اعضای این فرقه هیچگونه اطلاعی از وضعیت عزیزان خود و همچنین هیچگونه امکان ارتباطی با آنان را ندارند. دولت آلبانی که در کشور ایران سفارت خانه ندارد رسما به ایرانیان ویزا نمی دهد و همچنین با مجاهدین خلق جهت قطع ارتباط این افراد با دنیای بیرون همکاری می نماید.
بر اساس ماده 31 کنوانسیون بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری، جمهوری آلبانی اعلام کرده است که صلاحیت کمیته ناپدید شدن های اجباری را برای دریافت و بررسی شکایت نامه از طرف فرد یا افراد مربوط به نقض مفاد این کنوانسیون و صلاحیت کمیته برای دادن رأی در خصوص قربانی را به رسمیت می شناسد و اجرای آن توسط دولت آلبانی انجام می شود.
همچنین بر اساس ماده 32 این کنوانسیون، جمهوری آلبانی اعلام کرده است که صلاحیت کمیته را برای دریافت و شکایت نامه ای که یک کشور عضو ادعا می کند دولت عضو دیگر تعهدات خود طبق این کنوانسیون را به انجام نمی رساند را به رسمیت می شناسد.
با توجه به مفاد فوق و مراجعه به اصل کنوانسیون که موارد متعددی شامل حال دولت آلبانی در رابطه با سازمان مجاهدین خلق می شود، دولت ایران می تواند از جانب خانواده ها از دولت آلبانی از کانال های رسمی دیپلماتیک با ملل متحد به کمیته مربوطه طرح دعوی کند.
متن کامل کنوانسیون بین المللی حمایت از “ناپدید شدگان اجباری” در 13 صفحه و همچنین نحوه طرح دعوی به کمتیه ناپدید شدگان اجباری ضمیمه این نامه می باشد.

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance
Committee on Enforced Disappearances

پیشاپیش از عنایات شما سپاسگزاری نموده و بی صبرانه منتظر پاسخ شما هستم.
ابراهیم خدابنده
مدیر عامل انجمن نجات، ایران

خروج از نسخه موبایل