تأکید ایران و اروپا بر مبارزه با تروریسم

اعضای ارشد موسسه علم و سیاست آلمان که مهمترین موسسه مطالعات استراتژیک این کشور محسوب می شود، در میزگردی مشترک به دعوت مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیران و کارشناسان ارشد این مرکز رویکردهای مناسب جهت مدیریت بحرانهای منطقه ای و راهکارهای ارتقای صلح و امنیت بین المللی را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر مهمترین محورها و دیدگاههای مطرح شده این نشست که موضوعاتی چون روابط ایران و اروپا، تروریسم بین المللی، تسلیحات کشتار جمعی، فرآیند صلح خاورمیانه، امنیت انرژی، بحران عراق و نهایتا مسئله فعالیتهای هسته ای ایران را در بر می گرفت.

در این نشست طرفین در مورد تروریسم بین الملل بر محورهای زیر تاکید کردند:

1- عدم اجماع جهان در مورد تعریف تروریسم و نیز در مورد نحوه مبارزه با تروریسم دو مشکل اساسی برای حل مشکل تروریسم است.

2- سیاست تهاجمی آمریکا تحت عنوان اقدام پیشدستانه مورد قبول و اجماع جهانی نیست.

3- تصورات هر کشور در هر منطقه از "تهدید" از مشکلات مبارزه مشترک با تروریسم است.

4- ایران در سالهای گذشته اقدامات سازنده و مهمی در راستای ایجاد همکاری منطقه ای و جهانی علیه تروریسم انجام داده است که مبارزات ایران علیه القاعده تنها نمونه آن نیست.

5- پتانسیلهای موجود برای نقض حقوق بشر خطری برای گسترش تروریسم است.

در این زمینه طرف اروپایی تاکید کرد: سیاسی کردن مسئله مبارزه با تروریسم از عوامل تضعیف این مهم است. حضور مجاهدین خلق در عراق (MKO) که یک گروه تروریستی است، نشانه ای از برخورد سیاسی با مسئله تروریسم است.

خبرگزاری مهر، یازدهم می

خروج از نسخه موبایل