کر هماهنگ مزدوران فرمایشی رهبر مجاهدین

شکنجه و زندان و جنایت درفرقه ی رجوی تمامی ندارد، مسعود رجوی از همان ورود به عراق و بلکه قبل تر از ورودش ، دستور زندانی کردن و شکنجه ی اعضای سازمان را صادر کرده بود.
در طول حیات خفتبار و خائنانه ی فرقه ی رجوی ، صدها وبلکه هزاران نفر از این سازمان جهنمی یا فرار کردند ویا بصورت مسالمت آمیز! درخواست جدائی داده و عطای رجوی را به لقایش بخشیدند! جدا شدن هر یک عضو، ضربه ای کاری به پیکره ی سازمان و البته شخص مسعود رجوی است و نشانگر عمق پوسیدگی این فرقه ی مخرب است.
جداشدن هر یک نفر ، مهر باطل  بر پیشانی رجوی است و هستند کسانی که جوانمردانه به عهد خود با خدایشان وفا کرده و صدای خاموش شدگانی شدند که در زندان های رجوی ،جان به جان آفرین تسلیم کردند.
من شخصا آقای ایرج مصداقی را نمی شناسم، اما همواره از نوشته ها و عملکردهای ایشان بسیار لذت برده و برای ایشان در مسیر افشای جنایت های باند رجوی آرزوی موفقیت نمودم، اما نمی دانم که آقای مصداقی چه هیزم تری به رجوی ها فروخته که دست از سرش برنمی دارند و از ریز تا درشت فرقه ای ها ، به او حمله کرده و “جلزو ولز ” می کنند!
از جمله اکبرصمدی نگون بخت ، منصوره گالستان نگون بخت و این روزها امیرپرویزی نگون بخت، که در اسارت رجوی بوده و از زبان این ها چیزهایی نوشتند و در سایت ها زدند!


در اینجا قصد ندارم علیرغم اشراف به کاستی ها و اشکالات فردی این نگون بختان بپردازم . چرا که اسیر هستند و دستشان بسته ! اما جهت ثبت در سینه ی تاریخ ، بایستی عرض کنم که اگر خیلی دستشان پر است و حرف برای گفتن دارند، من بعنوان یک جداشده و یک فرد معمولی ، حاضرم به مناظره با این فرودستان رجوی ، بپردازم! البته پیشاپیش می دانم که تشکیلات به دلیل اشراف به ظلم هائی که کرده است ، اجازه ی چنین مناظره ای را به هیچ کس نخواهد داد ، رهبری که خود لایسئل باشد، مریدانش هم باید که چون او باشند، مسعود رجوی از اولین روز حیاتش ، هرگز حتی به سنگ های بیابان هم ، پاسخگو نبوده است ، چه برسد به انسان های آگاه و رنج دیده !
راهی که امروز پیش پای این مفلوکان رجوی گذاشته شده است، نه یک جمله ی ایدئولوژیک و نه یک جوابیه ی مستدل و سیاسی است، فرهنگ بیان، یک فرهنگ لمپنی و کوچه بازاری است که مختص مسعود رجوی است و اینان به ارث بردند.
این چه گروه سیاسی است ، که به منتقدان پاسخگو نیست؟!
این چه گروه انقلابی است که جز خود ، هیچ کس را قبول ندارد؟!
به هر حال، خدمت این دوستان سابقم، باید عرض کنم که منطق را باید با منطق جواب داد، آقای ایرج مصداقی انسانی آزاده و منطقی است و تک تک گفته هایش ، مستدل و ریشه داربوده و نمی توان به صرف مخالف بودنش با سیاست های سرکوبگرانه ی رجوی ، او را به باد فحش و ناسزا گرفت.
من به عنوان یک جداشده و یک زندانی سابق در فرقه ی رجوی ، شهادت می دهم که همه ی نوشته های آقای ایرج مصداقی در مورد جنایت های رجوی ، ریشه در حقیقت محض داشته و ایشان یک فعال حقوق بشربوده و تمام فعالیت هایش در راستای افشاگری در مورد جنایت های رجوی ، مورد حمایت تمامی جداشدگان از فرقه ی رجوی می باشد.
فرید

خروج از نسخه موبایل