پیام صوتی از طرف طهمورث، برادر سمیع ناظری

تا کی باید منتظرت باشیم، به خدا دیگر خسته شدیم.

خروج از نسخه موبایل