مجاهدین برده دار چگونه از حقوق کارگران دفاع می کنند؟

اول ماه مه ، روزجهانی همبستگی کارگران و زحمتکشان سراسر جهان نزیک میشود.
فرقه ی رجوی که با نشان دادن التزام عملی به برده داری از یک سو و چسبیدن به دامن امپریالیزم ازسوی دیگر ، نشان داده است که ازچه قماش است ودرجدال بین خلق وضد خلق، باتمام قوا جانب ضدخلق را گرفته ، از فرا رسیدن این روز جهانی سوء استفاده کرده تا با ” آی گرگ ، آی گرگ ” گفتن خود، درصدد تبلیغ خود از یکسو و فریب زحمتکشان ازسوی دیگر آمده و بیانیه ای صادر نموده است.
درقسمت هایی ازاین بیانیه ی چندش آور و مزورانه آمده است :
آخوندها می‌خواهند از کرونا برای حکومتشان عامل بقا بسازند. ”
کرونا هیچ کمکی به حکومتی که تحت محاصره ی کامل ارباب اعظم شما ودشمن تمامی کارگران جهان است نمیکند!
علاوه براینکه نمیکند، بلکه بودجه های سرشاری را ازدست دولت خارج کرده ودرتنگنای بیشترش قرار میدهد ودلیلی ندارد که این آفت بزرگ سودی برای باصطلاح شما آخوندها، داشته باشد.
تمام تحرکات قسمت هایی از مردم ایران که بیشتر ازبقیه تحت فشارند، برای اصلاح امور بدست همین حکومت است و نابودی وسرنگونی مورد دلخواه شما، درمخیله ی تقریبا هیچ ایرانی داخل وطن نمیگنجد و اولویت اصلی مردم درحال حاضر، جمع شدن بساط کروناست.
دراین بیانیه ی کارگری؟! ازمسعود رجوی ناتوان از حضور در عرصه های زندگی چنین نقل قول شده است :
فرمانده ارتش آزادیبخش گفت: -«حق گرفتنی است. باید برشورید و آنرا از حلقوم آخوندهای ضدبشر بیرون کشید. -مبادا در وانفسای کرونا و این‌همه مصیبتها قرار از کف بدهید و آن‌چنانکه خلیفهٔ ارتجاع می‌خواهد کُنج عزلت بگزینید و صبر و انتظار انفعالی پیشه کنید. نه‌جنگ راه‌کار نیست. لازمهٔ پیروزی شورش و جنگ صد برابر است “.
مردم ایران حق های دیگری هم دارند که بدست سلطه ورزان استعمارگر پایمال میشود و ضرر این پایمال شدن بیش ازهمه برعلیه طبقه ی کارگر وزحمتکشان ایران است وشما که ازآنها میخواهید حق خودشان را بگیرند، چرا به این موضوع اساسی اشاره نکرده و از دشمن جابر خارجی که نقش عمده ای درعقب ماندگی ایران داشته و فقر و کم درآمدی را درایران توسعه داده ، اسمی بمیان نمیآورید وبا عمده کردن یک مسئله، مسائل عمده تر را لاپوشانی کرده وخاک در چشم مردم زحمتکش میپاشید؟
ضمنا دولت صراحتا اعلام کرده که سیاست هایش در راستای مبارزه با کرونا را با لحاظ نان وجان مردم اتخاذ کرده است که معنی آن این است که قادر نیست تمام مایحتاج مردم را تامین کرده و ازآنها بخواهد که ضوابط قرنطینه ی کامل را رعایت کرده ودرخانه بمانند.
درصورتی که اگر پول های ایران اینهمه بلوکه نمیشد، اینهمه تحت فشار قرار نداشت، قادر بانجام این قرنطینه ی کامل بود وکرونا را کاملا شکست میداد.
با توجه باین وضعیت اقتصادی کشور، دولت نتوانست ازتمامی مردم بخواهد که درخانه بنشینند وشما بدروغ این اتهام را به دولت میزنید.
شما ضدبشرها ازمردم میخواهید که پیاز وشلاق را با ایجاد هرج ومرج وقطع کامل فاصله ی اجتماعی با هم مزه کنند:
هم به شیوع کرونایی که کم کم زیر تسلط میآید کمک کنند وهم بکشند وکشته شوند تا نیت خائنانه ی شما برآورده شود.
مردم با وجود آگاهی از بی نتیجه بودن این شورش های کور ، در صورت درتنگنا قرار گرفتن بیشتر- تنگنایی که شامل همه ی مردم جهان است وخواهد شد- راه های مسالمت آمیز مطالبه محور وکم هزینه را انتخاب خواهند کرد وکشور خود را ویران وخود را فقیرتر نخواهند کرد!
درخاتمه :
” پیام عید کارگران و روز جهانی کارگر برای زحمتکشان و ستمدیدگان در ایران این است که در برابر کرونای ولایت و ضحاکان عمامه‌دار و پاسدار، باید کاوه آهنگر را الگو قرار داد. پیش بسوی شورش و قیام “.
پزشگان وسیستم بهداشتی ما، نقش کاوه ی آهنگر را بعهده گرفته اند وما زحمتکشان جامعه فعلا وظیفه ی خطیر وعاجلی جز تامین مایحتاج اولیه ی زندگی وحمایت ازاین سربازان شجاع وطن نداریم!
باند رجوی هم اگر واقعا بفکر کارگر است، باید به حقوق زیردستانش که بدست خودشان برای آنها اردوگاهی شبیه اردوگاه اسرای جنگی ساخته وسالن هایی برای تداوم کلاس های منفور شستشوی مغزی ، رعایت کرده وآنگاه ازاین بیانیه ها بدهد!
نوید

خروج از نسخه موبایل