هر یک امضاء خاری در چشم مریم رجوی

به ابتکار مدیر عامل محترم انجمن نجات و به نمایندگی از طرف خانواده های دردمند اعضای تحت اسارت فرقه مجاهدین ، پویش چشم گیری از امضاء طوماری علیه بد عهدی و ممانعت های بی مورد و غیر قانونی دولت آلبانی در حمایت از فرقه تروریستی رجوی در یک سایت معتبر جهانی به راه افتاده است که در نوع خودش بی نظیر بود .

دراین پویش و کارزار جانانه در کمتر از یک هفته بیش از 800 امضای خانواده های چشم انتظار و بستگان آنها ، دولت آلبانی و سران فرقه منحوس رجوی را به چالش کشید و نشان داد که صدای مادران این “قربانیان فراموش شده” چنانچه از حنجره خارج شود پژواک طنینش در آن سوی دنیا به گوش خواهد رسید و عاملان جرم و جنایت رجوی که سالهاست فرزندان این مادران چشم انتظار را به گروگان گرفتند از این تراژدی رهایی نخواهند داشت.

طومار ارائه شده به دولت آلبانی باید زنگ خطرحمایت دروغین از فرقه ارتجاعی رجوی را برای دولت مردان آلبانی بصدا در آورده باشد که حمایت چشم بسته از منفورترین فرقه خون ریز جهان؛ ماهیت، هویت و سرشت سیاسی آنها را در جامعه جهانی در بحبوحه بررسی عضویت کشور آلبانی در اتحادیه اروپا خدشه دار خواهد کرد . دیدار بی واسطه این مادران با فرزندان گرفتار در کمپ مجاهدین کذایی درهر نقطه جهان که یکی از پایه ای ترین حقوق انسانی است حق مسلم آنها بوده و نباید این خواستگاه بشری با زد و بند های پشت پرده سیاسی مریم رجوی تحت الشعاع قرار گیرد. باید اذعان داشت هر امضاء درج شده در طومار، خاری است درچشمان مریم رجوی که بطور واقعی کلمه چشم دیدن این مادران عزیز دردمند را ندارد.

خروج از نسخه موبایل