آقای مرندی ، شما هم اسیر افسون رجوی شیاد شدید

در یکی از سایت های فرقه تروریستی فردی به نام نصرالله مرندی مقاله ای با نام ” خشم و جنون یک خودفروخته مفلوک(ایرج مصداقی) ” نوشته است که پرداختن به آن خالی از لطف نیست. اکنون قصد داریم به آقای مرندی بگوئیم که شما هم افسون رجوی شیاد شدید و نوشتن این گونه مقالات و کوبیدن یک فرد فقط در ایدئولوژی رجوی ها دیده می شود .
وی ابتدا قدری از پهلوان بازی خود حرف می زند و اینکه دستگیر شده و در زندان با فردی به نام مصداقی آشنا می شود و او مقاومت کرده و بقیه مانند فرد مورد نظر خیانت نموده است . ابتدا باید به او گفت اولین کسی که خیانت نموده است خود رجوی و دار و دسته جنایت کارش می باشد و بقیه افراد که در این دام گرفتار شدند اسیر شارلاتان بازی وی شدند .

آقای مرندی شما که این گونه از به اصطلاح صداقت بی انتها و فداکاری رجوی شیاد حرف می زنید بهتر بود قدری از مطالب افشاگرانه نفرات جدا شده را هم می خواندید و با این مقالات دگم برخورد نمی کردید تا برای شما مشخص شود که چگونه رجوی شیاد شما را هم فریب داده و زندگی تان را از بین برده است . این حرف نه از روی مطالعه بلکه من نزدیک به دو دهه در مناسبات فرقه ای سازمان در اشرف بودم و با تمام گوشت و پوست خود ماهیت فرقه ای تشکیلات رجوی را درک کردم .

شما آقای مرندی که اکنون زندان رفتن را به کرسی تبدیل کردید بهتر بود حرفهای رجوی شیاد در مورد آزاد شدن زندانیان را هم گوش می کردید . رجوی شیاد در مورد آزاد شدن زندانیان عنوان می داشت هر کسی که از زندان آزاد شده در زندان یا با ماموران همکاری کرده و یا تیر خلاص زده چون نفراتی که این کار را نکردند کشته شدند یعنی اینکه شما هم در زمره نفراتی بودید که با ماموران زندان همکاری نموده و یا شاید در کار دیگری شرکت داشته اید !
آقای مرندی در جای دیگری باز هم از استقامت به اصطلاح مقاومت حرف می زند و برای اینکه کم نیاورد تیغ کوچکی هم به خودش می کشد !!!. شما که این قدر دم از سازمان و رجوی شیاد می زنید و اینکه باید یاد دوستان کشته شده خود را گرامی بدارید !!! چرا دست زن و بچه خود را گرفته و به جای آمدن به اشرف در عراق روانه ترکیه شده و از آنجا به آتن و سوئد؟! آیا مبارزه فقط برای دیگران است تا شما بتوانید در محلی امن به زندگی خفت بار خود ادامه دهید؟ ایکاش حداقل یک ماه در مناسبات سازمان در اشرف قرار می گرفتید تا متوجه می شدید که رجوی چه حرامزاده ای است که اینگونه افراد مانند شما را به بازی گرفته تا بتواند به امیال شیطانی خود برسد . اما چیزی که اکنون بسیار قابل فهم است برای اینکه از غافله لجن پراکنی رجوی علیه افراد عقب نمانید خوب شما را به بازی گرفته است . تعریف کردن و دم زدن از به اصطلاح مقاومت از دیدگاه رجوی ها یک حرف مسخره است .
نکته آخر اینکه آقای مرندی شما که از دوستان خود حرف می زنید آیا آنان دم از مبارزه با امپریالیسم نمی زدند ؟ آیا شما در فضای سیاسی اسیر شعار های مسخره مبارزه با آمریکا این دشمن خلقها نبودید ؟ مگر رجوی شیاد عنوان نمی کرد که حکومت ایران کشته های ما را در پرچم آمریکا می پیچد ؟ پس چه شد آن همه شعارهای کر کننده ؟ مگر اکنون متوجه نمی شوید که چگونه مریم قجر برای سناتورهای جنگ طلب آمریکایی دم تکان می دهد تا وی را به حساب بیاورند ؟ مگر در فیلم های فرقه رجوی اکنون دست زدن برای پرچم آمریکا افتخاری برای نیروهای به اصطلاح مقاومت در اشرف سه نشده است ؟
البته می توان هزاران سئوال در مقابل آقای مرندی گذاشت ولی چیزی که در آخر باید عنوان داشت که تو هم اسیر افسون رجوی شیاد شدی و به همین خاطر بعد از مدتها از چاه شما را در آورده تا برای لجن پراکنی علیه افراد استفاده کند .
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل