خوشحالی سران مجاهدین از وتو جدید ترامپ بر علیه ایران

” مرگ بر امپریالیسم ” زمانی زبانزد بود و سران سازمان ضد مردمی مجاهدین برای آنکه بتوانند با حیله و نیرنگ انقلاب مردمی کشورمان را بدست گیرند با چنین ترفندی پیش می رفتند و حتی اقدام به ترور مستشاران آمریکایی در اوایل انقلاب نمودند. البته ترورهای کور کورانه آنها بعد از آغاز جنگ مسلحانه بر علیه کشورمان که در داخل و خارج کشور بر علیه مردم عزیزمان انجام دادند بسیار بود که موید خوی درندگی آنها ست و هنوز هم با انجام رفتارهای غیر متعارف گویای آن می باشد .

سران سازمان ضد مردمی مجاهدین بعد از آنکه ارباب کوچک آنها یعنی صدام ملعون سقوط نمود و اوضاع مملکت عراق به نفع آنها نبود ، بدستور پدرخوانده که روزگاری مرگ آنها را میخواستند و امروز سنگ آنها را به سینه میزنند ، از بیابانهای عراق به کشور بی در و پیکر آلبانی منتقل شدند و از آن تاریخ به بعد بطور رسمی از تمامی اعمال نژاد پرستانه و جنگ طلبانه سران امپریالیسم بصورت چشم و گوش بسته پیروی نموده و خزعبلات آنها را در بوق و کرنا می نمودند ( البته همانطور که در بالا قید شد از همان بدو فعالیتشان دستشان با امپریالیسم یکی بود ) تا بتوانند مواجب خود را گرفته و چند صباحی به عمر نکبت بار خودشان اضافه کنند .
سران فرقه رجوی برای آنکه بتوانند اعمال پلید خود را آنطور که دل خوش حامیان تروریستی آنها باشد ادامه دهند، در روزهای گذشته زمانیکه ترامپ دیوانه قطعنامه کنگره در محدود کردن اختیارات رئیس جمهوری برای اقدام نظامی علیه کشورمان را وتو نمود ، تروریستهای رجوی افسار پاره نموده و خوشحالی خودشان از این قضیه را نشان دادند و با افتخار این موضوع را در سایتهای عقب مانده خودشان بزرگنمایی نمودند تا بتوانند ذهن عناصر مفلوک خود را بیشتر آلوده و مشغول کنند که آری تا چند روز دیگر پدرخوانده دستور حمله به ایران را صادر خواهد نمود و ما ریاست ایران را بدست خواهیم آورد که تمام این مزخرفات توهمی بیش نیست و نه تنها امپریالیسم بلکه هیچ کدام از متحدان آن نیز جرات دست درازی به کشورمان را نخواهند داشت و این صرفا به دلیل حمایت قاطع مردم کشورمان از حکومت حاکم می باشد.
سران منسوخ شده فرقه رجوی که تمام تلاش خود را بکار بسته اند تا بتوانند پایان عمر نکبت بار سیاسی و آدمکشی خودشان را به تعویق بیاندازند و در این راه برای جلوگیری از فرار عناصری که دیگر طاقت دروغهای آنها را ندرند، اقدام به یاوه گویی های بسیاری می نمایند که در همین بیماری کرونا که تمام دنیا را فرا گرفت و کشور ما نیز بی نصیب از آن نبود ، به شدت بدنبال راضی نمودن امپریالیسم می باشند تا بتوانند ما بقی عمر کثیفشان را در سایه آن سپری نمایند. البته آنها همیشه بعد از یک دوره کوتاه رها می شوند که این دوره نیز نزدیک می باشد و بنابراین بازهم سران مفلوک رجوی می مانند و تعدادی عنصر بدرد نخور که باید منتظر بمانند تا دوره بعدی آنها کی شروع شود؟!

خروج از نسخه موبایل