چرا رجوی بخاطر درخواست ملاقات اینقدر هیستریک شده؟

بعد از موج عظیم امضاهای خانواده های اسیران در چنگ رجوی ،زیر طومار درخواست ملاقات از نخست وزیر آلبانی فرقه رجوی در تمام کانال ها وسایت ها وهم چنین در سیمای فرقه ای آزادی مجبور به واکنش های عجز آلود شده وبه خصوص عضو جرزن و حراف فرقه که بر سر فیلم ردخون هم مدام حرف اضافی می زد ثابت کرد که یک درخواست واقعی تماس و ملاقات چقدر رجوی ها را به ستوه آورده وچقدر این فرقه ددمنش درمقابل یک خواسته ناتوان است .

دریکی از این واکنش های این فرقه گفته شده تعداد امضاها چند برابر اعضای موجود در اشرف 3 می باشد. بعضی ها از این حرف فرقه تعجب کردند که مگر هرخانواده یک نفر عضو دارد که برای رهایی اسیرشان یک امضا بدهند و دقیقأ برابر با آمار اسیران اشرف 3 بشود .

اما واقعأ تعجب ندارد رجوی استاد آمار سازی و غلو است . او در دهه هفتاد موقع جمع آوری امضا برای گالیندوپل وکاپیتورن نمایندگان حقوق بشر به همه اعضای خود دستور داد با دست چپ و راست و حتی می توانند قلم را با دندان گرفته وشکایت و درخواست بنویسند وبرای توجیه این کار گفت شماها اهل هرشهری هستید نماینده آمار آن شهرهستید و می توانید با همان آمار درخواست ملاقات بدهید .

امضاگیری از عراقیان هم که یادمان نرفته! رجوی آنرا 5 میلیون امضا برای حمایت از خود اعلام کرد ویا با نمایش های مسخره و مانورهای ساختگی آمار ارتش خود را 60 هزار وانمود می کرد .

و یا در تمرین و مانور مقابل ژنرال های عراقی بجای نفر و نیرو از سنگ و کلوخ استفاده کرده حال این ایدئولوژی واستراتژی غلط و مضحک فرقه ای است که باعث واکنش ها وهیستریک شدن دیوانه وار رجوی شده است .
برای خانواده و اقوام اسیران وهمچنین جداشدگان ، این یک امرعادی است وصرفأ از زاویه حقوق بشر و انسانی خواسته خود را برای صرفأ یک ارتباط وملاقات به دولت مربوطه آلبانی منعکس کرده اند.

خروج از نسخه موبایل