جورج فلوید، مریم رجوی و حقوق بشر فرمایشی مجاهدین

سازمان مجاهدین و بخصوص مریم رجوی که برای هر اعتراض، دادخواهی و انتقاد مردمی در ایران و هر گوشه جهان در سیمای نفاق و رسانه های خود میزگرد و بیانیه صادر و با بوق و کرنا در فضای رسانه ای خود و اذنابش خواستار همراهی مردم جهان و دولت های غرب برای دموکراسی و آزادی می شوند حال در جریان قتل جورج فلوید سیاهپوست امریکایی بدست یک افسر پلیس امریکا و اعتراض های مردمی در امریکا و اروپا و دیگر کشورهای جهان چشم های خود را بسته و برای اینکه اربابان خود در دولت آمریکا را خشمگین ننمایند نسبت به این واقعه مهم که در طول چندین روز اخیر تیتر اول جراید و رسانه های جهان قرار دارد سکوت اختیار نموده و دریغ از یک سطر موضع گیری و یا انعکاس آن در رسانه های وابسته خود !

براستی که این همان خصیصه و ذات نفاق و دورویی این سازمان و مریم و مسعود رجوی را نشان می دهد که برای خوش خدمتی به اربابانشان چشم خود را بسته و از فعالیت های مردمی در شهرهای امریکا و دیگر کشورها خبری را انعکاس نمیدهند و این در حالی است که افکار عمومی جهان طنین انگیز شعار هایی است که در شهرهای امریکا داده و معترضان در تمامی کشورها خواهان برچیده شدن تبعیض نژادی و دموکراسی در مهد دموکراسی جهان یعنی امریکا میباشند . این ذلت و خواری که مریم در آن دست و پا میزند و نمی خواهد نسبت به این بی عدالتی و تبعیض نژادی موضع گیری نماید بعلت سرسپردگی میباشد که سران سازمان به دولتمردان امریکا دارند و حتی در این برهه از زمان که مردم به ستوه آمده آمریکا و جهان هم صدا خواهان برچیده شدن ظلم و ستم تاریخی برسیاهپوستان هستند ، آنان همچنان سر خود را در برف فرو برده و بی اعتنا به حق خواهی و فریاد داد خواهی قشر بزرگی از مردم امریکا یعنی سیاهپوستان هستند . باشد که این شرمندگی و رذالت سران سازمان روزی در افکار افراد اسیر در این فرقه تلنگری شده و به رهایی آنان بیانجامد .

خروج از نسخه موبایل