35 سال است که پسرانم عباس و اصغر فرجی را ندیده ام

درخواست مادر لرستانی از آقای ادی راما نخست وزیر آلبانی

بنام خدا

نخست وزیر محترم کشور آلبانی

جناب آقای ادی راما

سلام

آقای نخست وزیر من مادر دوفرزند بنام های عباس و اصغر فرجی که حدود 35 سال است از آنان بی خبر میباشم و حالا در کشور شما ساکن و در کمپ مجاهدین بسر میبرند ، خواهشمندم که شرایط برای آمدن و دیدار با فرزندانم را برایم فراهم کنید تا پس از این سالیان زیاد بتوانم در این اواخر عمرم آنان را ببینم و با این کار خیر دعای مادری دلسوخته را بدرقه راهتان نمایید .

حیات بانو شادابی مادراصغر و عباس فرجی از لرستان

خروج از نسخه موبایل