دیدار صمیمی انجمن نجات با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک به روایت تصویر

دیدار صمیمی انجمن نجات با شماری از خانواده های چشم انتظار گیلک به روایت تصویر
متعاقبا گزارش دیدار همراه با نامه های خانواده های حاضر در جلسه به نخست وزیر آلبانی اطلاع رسانی میشود.

 

خروج از نسخه موبایل