همسرم مسیب رشیدی بیش از 30 سال است که اسیر مجاهدین می باشد

نامه و درخواست خانم جواهر حیدری از نماینده بهداشت جهانی در تهران

نامه و درخواست خانم جواهر حیدری همسر مسیب رشیدی اسیر در گروه مجاهدین خلق ساکن آلبانی به نماینده سازمان بهداشت جهانی در تهران و ابراز نگرانی این خانواده درخصوص وضعیت کنونی عزیزشان که اکنون بیش از 30 سال است از سرنوشت وی بی خبرهستند .

خروج از نسخه موبایل