پیام فاطمه قلیزاده به برادر علی قلیزاده اسیر فرقه مجاهدین

سلام داداشی امیدوارم هرکجا هستی تنت سلامت باشد.
پدرو دیگر برادران و خواهرانت همه خوبند و تنها نگرانی و دلواپسی ما توهستی.
ماهمه سروسامان گرفتیم، ازدواج کردیم بچه دار شدیم و خونه و زندگی داریم .

اما توعلی جان تمام عمر و جوانی و آرزوهایت را اون رجوی های جنایتکار ازت گرفتند .
بخدا برادرم نگران چی هستی؟ ازنظرجانی درامانی؟ خانواده ات همه از تو حمایت می کنند. تو تنها نیستی ، بی کس و کار نیستی که علی جان، بدان و مطمئن باش تنهایت نمی گذاریم.
ما منتظر تماست هستیم تا از خودت برای ما بگویی.
بی صبرانه منتظر تماس و دیدار تو هستیم.
قربونت برم داداشی از راه دور میبوسمت.

خواهرزاده هایت آرزو و آتنا از تو برایشان خیلی گفته ام. آنها هم دوست دارند تورا ازنزدیک ببیند پس بیش ازاین منتظرمان نزار داداشی عزیزم.
قربونت فاطمه

خروج از نسخه موبایل