شرکت خانواده های کرمانشاهی درگردهمایی سراسری انجمن ها – تیر 1399

درتاریخ 26/4/99 گردهمایی اینترنتی سراسری برای انجمن های استان های سراسر ایران برگزار وخانواده های گروگان های درچنگ فرقه مجاهدین برای رساندن فریاد و دادخواست خود به دنیا و بالاخص مقامات آلبانی دراین همایش شرکت کردند. البته به دلیل وجود محدودیت های بهداشتی تعداد محدودی از خانواده ها درکشور به نمایندگی از جانب سایر خانواده ها درهمایش شرکت داشتند .

ازطرف استان کرمانشاه نیز 3 خانواده به نمایندگی از جانب بقیه خانواده ها دردفتر انجمن حضور به هم رسانده ودراین گردهمایی شرکت داشتند .

– خانواده های نجفی (داریوش نجفی اسیر در فرقه)، خانم گرجی باوندپورمادر و آقای جهانبخش نجفی برادر داریوش نجفی اسیر ساکن آلبانی. مادر و برادر آقای نجفی پای میکروفن کنفرانس آمده وهرکدام درخواست عاجزانه ازمقامات آلبانی که تنها یک تماس صوتی یا تصویری با فرزندشان داریوش بود را اعلام کردند.

این مادر درصحبت هایش عنوان می کند آیا حقوق بشر در دنیا به خواب رفته؟ مگر چه شده که یک مادرنمی تواند بعد از بیش از دو دهه فرزند وجگرگوشه اش را ملاقات کند واین عزیز توسط گروهی محبوس وحتی از یک تماس تلفنی محروم شده است!

– خانواده دوم حمیدفر( مهدی حمیدفر اسیردرفرقه)، مادرایشان تاج الدوله حیدریان در دوران حضور مجاهدین درعراق بارها به مدت هربارچندین ماه پشت سیاج اشرف درعراق انتظار دیدار فرزندش مهدی را داشت که رجوی این مادر را ازحتی یک تماس یا دیدار محروم نمود .

خواسته خانم حیدریان وفرزندش آقای ایرج حمیدفر از مقامات آلبانیایی صرفأ یک تماس تصویری یا صوتی ویا ملاقات ومجوز صدور ویزا برای سفر به آلبانی می باشد .

– خانواده سوم آقای اکبر مرادی (هوشنگ مرادی اسیردرفرقه)، برادر هوشنگ مرادی نیز درصحبت هایش ازمقامات کشور آلبانی درخواست عاجزانه دارد که برادرش یک دقیقه آزاد باشد تا خودش تصمیم بگیرد.

آقای اکبر مرادی ازمقامات آلبانیایی خواست تا به وی ویزا داده تا بتواند درآلبانی با برادرش دیدار داشته باشد .

این کنفرانس اینترنتی برای این ضرورت پیدا کرد که اکنون خانواده ها نگران شرایط ویروس کرونا درجهان و زندگی گروهی و شبانه روزی فرقه ای عزیزانشان درآلبانی وبی خبری از اوضاع سلامتی گروگان ها می باشند .
خانواده های دیگر دراستان با شرکت درپخش مستقیم و پیگیری های لازم خواستار تحقق یک شرایط خاص که بتوانند با عزیزان دربندشان صحبت کنند هستند .
انجمن های سراسر ایران وجداشدگان بسیاری که درایران و اقصی نقاط جهان درحال فعالیت و یا نگران حال اعضای مسئله دار و اسیران دربند فرقه مجاهدین هستند باشرکت درهمایش همبستگی خود را با خانواده ها درجهت به هدف رسیدن آنها اعلام کردند .

خروج از نسخه موبایل