نامه ای برای برادرم جعفر مملوکی

جعفر جان سلام !
امیدوارم حالت خوب باشد من نگران بیماری که داری هستم. نمی دانم کسی به بیماری شما توجه می کند یا خیر؟! چرا با من تماس نمی گیری که از نگرانی در بیام. واقعا من نگران شما هستم. شماره ای از شما ندارم و شما هم شماره ای از من نداری.

نمی دانم خبر داری تا به حال چند تا نامه برای شما ارسال کرده ام و انتظار می کشم که شاید تماسی و یا نامه ای از شما بدست ما برسد .

تمام خانواده و اهل فامیل سراغ شما را می گیرند دلشان برای شما تنگ شده است .

همگی ما همچنان منتظر شنیدن صدایت هستیم . منتظر این که تو را در آغوش بگیریم. تو رو خدا ما را از حال خودت بی خبر نگذار.

برادرت – حسین مملوکی

خروج از نسخه موبایل