صحبت های آقای آتابای در گردهمایی انجمن نجات – تیر 1399+ فیلم

صحبت های آقای محمد آق آتابای – مسئول انجمن نجات گلستان رو به نخست وزیر آلبانی در گردهمایی انجمن نجات :

خروج از نسخه موبایل