تلاش انجمن ایران سبز در جریان جلسه شورای حقوق بشر در ژنو

جلسه شورای حقوق بشر در تاریخ 18.9.2006 در شهر ژنو سوئیس برای بررسی اوضاع حقوق بشر در کشورهای که ناقض حقوق بشر هستند برگزار شد.

از آنجایی که یکی از فعالیتهای انجمن ایران سبز در راستای دفاع از حقوق بشر است، به مدت یک هفته فعالانه در این جلسات شرکت کرد.

انجمن ایران سبز با شرکت خود در این جلسات تلاش کرد تا فعالیتهای حقوق بشری خود را به اطلاع دیگر فعالین حقوق بشری برساند.

در این جلسات انجمن ایران سبز تلاش ویژه ای برای آندسته از افرادی که در کمپ تیف و کمپ موسوم به اشرف مستقر در عراق و در حصار فرقه رجوی گرفتار هستند و هنوز امکان خروج از آن را ندارند، متمرکز کرده بود و فعالیتهای خود در این راستا برای برای حاضرین تشریع کرد و برای نجات شان از وضیعت نابسامان عراق از دیگر فعالین حقوق بشری استمداد طلبید.

گزارش تکمیلی در را در این زمینه در روزهای آینده به اطلاع می رسد.

انجمن ایران سبز

خروج از نسخه موبایل