تا حصول نتیجه که آزادی اسیرانمان می باشد، از پا نخواهیم نشست

بنام خدا
نامه سراسر احساس آقای حسین قلیزاده به برادر اسیرش علی قلیزاده را مطالعه کردم. قبلا نیز نامه دیکته شده که از طرف مزدوران سخیف وخائن مستقر در فرقه رجوی که به نام علی قلیزاده منتشر شده بود را خوانده بودم. از اینکه ترفندهای فرقه رجوی بر عزم راسخ خانواده قلیزاده خللی ایجاد نکرد و این برادران و خواهران عزم واراده خود در مبارزه با فرقه را قویتر از قبل برای بازگرداندن عزیز دربندشان آغاز کردند بسیار مسرور شدم. هدف فرقه رجوی ایجاد ناامیدی و یأس در بین خانواده ها و جلوگیری از ریزش نیروهای پیوسته و فریب اذهان عمومی و جوامع بین المللی مبنی بر اختیاری بودن حضور اعضای افسرده و نبودن فشار روی آنهاست.

نامه سراسر مهر و محبت آقای حسین قلیزاده درعین سادگی در گفتار حاوی نکات مهمی بود.

اول اینکه خانواده ها تحت هیچ فشاری ار طرف نیروهای امنیتی نیستند .
دوم اینکه خانواده ها از نظر رعایت حقوق شهروندی هیچ فرقی با دیگر افراد جامعه ندارند ودر شغلهای دولتی وغیر دولتی فعالند .
سوم اینکه خانواده ها آزادانه در ایجاد ارتباط با عزیزانشان فعالند وهیچ محدودیتی ندارند. حتی هستند خانواده هایی که هیچ تلاشی در این زمینه ندارند .
چهارم اینکه انجمن نجات یک نهاد غیر حکومتی (ngo) متشکل از اعضای جدا شده وخانواده اعضای گرفتار میباشد که حتی اعضای جدا شده بسیاری هیچ گونه همکاری با این انجمن ندارند.
پنجم ماخانواده ها با روحیه ای مضاعف وبا استمداد از نهادهای حقوق بشری بیش از پیش پیگیر وضعیت عزیزانمان هستیم وتا حصول نتیجه از پا نخواهیم نشست . به عنوان کوچکترین عضو انجمن نجات از کلیه خانواده های دردمند گیلانی ومسئول پیگیر انجمن گیلان جناب احمدی خواهش میکنم به هیچ وجه تحت تاثیر ترفندهای فرقه مخوف رجوی قرارنگیرند وتا آزادی آخرین اسیر از دست جنایتکاران فرقه رجوی دست از تلاش خالصانه برندارند. به امید روز دیدار عزیزانمان و در آغوش کشیدن یکایک آنها .
فریدون مرادخانی

خروج از نسخه موبایل