زندگی؛ بزرگ‎ترین توطئه علیه مجاهدین

برنامه‎ ی پرونده این هفتهی گشتاپوی اشرف، بار دیگر پرده از افکار و اعتقادات فرقهی رجوی برداشت و بخش کوچکی از فرهنگ مرگ و نیستی و مبارزه با عواطف نیروها که در مناسبات درونی این فرقه حکمفرما است را نشان داد.

برنامه‎ی پرونده که بهاصطلاح به افشای توطئههای علیه مجاهدین میپردازد، این هفته به افشای بزرگترین این توطئهها پرداخت و دعوت به زندگی، مراوده با خانواده و ازدواج را اصلیترین توطئهای دانست که از جانب وزارت اطلاعات برای نابود کردن اشرف بهکار میرود!

برای بیان آنچه که در اردوگاه اشرف (به‎مثابه جامعهی ایدهآل و عینیت ایدئولوژی مجاهدین) میگذرد، هیچ چیزی بهتر از این برنامه نمیتوانست نشان دهندهی عمق روابط منحط و قرون وسطایی این گروه باشد.

 ایران‎دیدبان

خروج از نسخه موبایل