یادت ما را زنده میکند چه رسد به حضورت علی جان

چند کلامی با نازنین برادرم علی قلیزاده

سلام به برادر مهربانم

امیدوارم حالت خوب بوده باشد علی جان..اگرازاحوالات پدر وبرادران و خواهران ودیگراعضای خانواده ات را خواسته باشی همه خوبند وسلام می رسانند ونگرانی ما فقط وفقط شما هستین عزیزم..

علی جان چه خبر؟ واقعا بی اطلاعی ازشما کلافه مون کرده …تواین اوضاع واحوال کرونا چکارمیکنی عزیزم …

بطورخاص خبرای مرگ کرونایی درآنجا بطورمضاعف نگران مون میکنه قربونت…

آمدنت یعنی پایان همه دردها ورنجها ی ما…وتحقق همه آمال وآرزوهایمان …

خودت خوبی عزیزم… علی جان توروبخدا ازت میخوام مراقب خودت باشی… تواین اوضاع و احوال کرونایی مواظب سلامتی خودت باش وپی چاره باش.. چراکه خیلی نگرانت هستیم ….

ما اینجا دورهم جمع هستیم وبالاخره خبرهم روداریم ولی ازشما نازنین برادرمون اصلا….

قربونت برم ما منتظرت هستیم تا تورا به سلامت ببینیم عزیزم…

تومال خودت نیستی برادر ، توبه خانو اده ات تعلق داری واین همان چیزی است که رجوی متوهم درک نمیکند..

علی جان ما بی صبرانه منتظردیدار روی ماهت هستیم و سخت به وجودت درکنارمون نیازداریم به خصوص پدرکه روزگارسختی را می گذراند علی جان
نازنین برادرم.. ازتوانتظاردارم در اولین فرصت با ما تماس بگیری

نازنینم این را بدان برای ما خیلی عزیزوبا ارزش هستی .. ونه تنها من بلکه برای همه اعضای خانواده ات بودنت ، خندیدنت ، نگاهت وصدایت ؛ داروی آرام بخش ماهست…

آمدنت یعنی پایان همه دردها ورنجها ی ما…وتحقق همه آمال وآرزوهایمان …

خیلی دوستت داریم علی جان.. همه ما منتظرتماس تو هستیم تا صدای نازنینت رابشنویم .

بیش ازاین منتظرمان نزارعزیرم…

خواهرکوچیکت زهرا
۰۹۱۱۲۸۴۲۲۸۲
۰۹۰۳۱۳۲۷۵۲6

خروج از نسخه موبایل