درخواست فرامرز پروا از نماینده جهانی بهداشت در آلبانی

آقای فرامرز پروا که بیش از 30 سال است برادرش محمدعلی پروا اسیر فرقه رجوی می باشد در این نامه خواستار رسیدگی به وضعیت برادرش شده و از نماینده سازمان جهانی بهداشت در آلبانی درخواست کمک نموده است .

خروج از نسخه موبایل