درخواست خانم ملکی از نماینده بهداشت جهانی درآلبانی

خانم مهری ملکی خواهر علی اشرف ملکی می باشد .

اقای علی اشرف ملکی از اسرای اول جنگ تحمیلی می باشد که به دست ارتش عراق اسیر شد وبعد از حدود 10 سال اسارت فریب تبلیغات مسموم رجوی را خورد و وارد این سازمان شد.

ازآن تاریخ به بعد این خانواده ارتباط با عزیزشان را ازدست دادند واکنون نیز درشرایط کرونایی بیشتر از قبل نگران وضعیت برادرشان هستند وازنماینده بهداشت جهانی درآلبانی درخواست کمک نموده اند .

خروج از نسخه موبایل