درخواست اکبر مرادی از نخست وزیر کشور آلبانی

آقای اکبر مرادی برادر هوشنگ مرادی می باشد . هوشنگ مرادی که سالیان سال است اسیر فرقه رجوی می باشد و طی این سالیان خانواده اش از وی هیچ اطلاعی نداشته اند .

آقای اکبر مرادی برادر هوشنگ مرادی
آقای اکبر مرادی برادر هوشنگ مرادی

اکنون آقای مرادی بیشتر از هر زمانی نگران سلامتی برادرش است و طی یک نامه از نخست وزیر کشور آلبانی درخواست کمک و یاری نموده است.

خروج از نسخه موبایل