دلیل ممنوعیت ملاقات خانواده ها افشا شد

ضربه کاری بر گیجگاه فرقه رجوی

جدایی ها در آلبانی نشانه یک درصد از آن شرطی است که جداشدگان قدیمی وخانواده ها برای رجوی گذاشتند، مبنی بر اینکه اگر یک فرصت کوتاه در اختیار اعضای اجباری گذاشته شود همه به دنبال زندگی مطلوب خود خواهند رفت و رجوی را ترک می کنند .

اینک این فرصت ولو اجباری و نه با اختیار رجوی بعضأ به دست می آید و هر عضوی که درمعرض آن فرصت کوتاه قرار گیرد می بینیم که به رجوی نه می گوید ودنبال سرنوشت و دنیای آزاد مطلوب خود می رود و سراب دروغین و آزادی مضحک رجوی را لگد می زند .

اعضای جدا شده در آلبانی

رجوی در افسار پاره کردن اخیر بعد از انتخاب خانواده توسط آقای میرزایی به سیم آخر زده ودریک نوش جان کردن ضربه بر گیجگاه خود چند نکته را برملا کرده که حرف چند ساله مسئله داران وجداشدگان وخانواده ها بوده است .

*فرقه رجوی تماس تلفنی را علت جدایی میرزایی و انتخاب خانواده و لگد زدن به انقلاب پوشالی و ضد خانواده مریم اعلام کرده و ثابت کرده که از روز اول درعراق مقاومت فرقه در ممنوعیت تماس تلفنی و یک دقیقه ملاقات برای چه بوده و پاشنه آشیل انقلاب درونی پوشالی شان در مقابل یک دقیقه آزادی اعضا است و خود خوب می دانستند که چه گندی زده اند .

این اولین خواسته وحرف جداشدگان و خانواده ها بود و رجوی هم خوب می دانست و مقاومت می کرد .

*رجوی از سال 68 و شروع انقلاب اجباری و طلاق و به هم زدن خانواده ها اهرم اصلی اش اول ظرف فشار و دوم قطع تماس و ارتباط چه حضوری و چه تلفنی بود.

اکنون افسوس خود را برای ازدست دادن ظرف بروز داده یعنی همان ظرف عراق و حداکثر فشار بر اعضاء . آنجا (عراق) زندان بی ملاقات و بدون تماس و با اعمال شاقه و حداکثر فشار بود .

اکنون طبق اعتراف خود رجوی همان شبکه ریز بافت فشار سوراخ شده و آلبانی ظرف جدید باعث این سوراخ شده که اعضا می توانند نفسی کشیده ویک دقیقه به خانواده و دنیای آزاد بیاندیشند .

در یک کلام طاعون سیاه فرقه مجاهدین وانقلاب واستراتژی های ضد انسان قرن برای ملت وخلق ایران بوده وطی نیم قرن باعث نابودی وکشتار وترور ومتلاشی شدن احساسات وعواطف انسان ها شده وتنها فرقه ای بوده که هرخدمتی ننگین را برای هر بیگانه ی وهر دشمنی علیه ملت ایران کرده است .

به امید رهایی تمامی اسیران درچنگ رجوی و فرا رسیدن روز موعود و جواب پس دادن رجوی ها درمحضر خلق ستم دیده .

خروج از نسخه موبایل