تبهکاری در ذات “خالو” صفتان است

آقای علیرضا خالوئی ، در سایت های کذاب رجوی نوشته است:

” چرا به مسعود رجوی عشق می ‌ورزیم؟”

این جمله مرا به ایستادن و تفکر وا داشت! گاه با خود گفتم شاید او نادانی کرده است! شاید ابلهانه دست به قلم برده است! شاید جهالت او کار دستش داده است ! اما نه … نه …

نادانی عملی نیست که با اشراف ، حقایق را کتمان کند! بلکه به کسی که حقیقت را نمی داند، نادان می گویند، اما آنکه حقیقت را می داند ، ولی انکار می کند، تبهکار است.

آقای علیرضا خالو کاکائی را اگر نمی شناختم ، می گفتم او فردی نادان است و قلم بدست گرفته و از روی نادانی سخن می گوید! اما معتقدم علیرضا، فهم و شعور دارد و مسائل را می فهمد، اما به اقتضای شرایط وظرفی که در آن بسر می برد ، مجبور است چنین عملکردی داشته باشد! همچنین روند مغزشوئی نیز در اعمال او بی تاثیر نیست! البته دیگر در جنایتکاری مسعود رجوی کسی درجهان جز همین علیرضا، شکی ندارد!

دوباره نوشته است :
” آری، ما به مسعود رجوی عشق می‌ورزیم؟ راستی چرا؟ آیا فرد پرستیم و اهل کیش شخصیت؟.. آیا جاهلیم و جوان؟ آیا محاربیم و منافق؟ راستی چرا به مسعود رجوی عشق می‌ورزیم؟ آیا به این خاطر که او تنها بازمانده مرکزیت و گروه ایدئولوژی است؟ تنها بازگشته از اعدام محتوم؟ آیا برای امضای قهرمانانه قرارداد صلح….”

اگر فردپرست نیستید ، پس چه هستید؟

جوان که نیستید ، همه پیر و فرتوت شدید! اما نادان هم نه ! بلکه تبهکار هستید!

محارب هستید؟ پس اگر محارب نیستید، به چه علتی دست به سلاح بردید؟ برای چه با سربازان این میهن که همگی مسلمان بودند می جنگیدید؟
اما منافق هستید یا نه ؟ را باید خودتان جواب بدهید! آیا ظاهر و باطن شما یکی است ؟ آیا مجاهدین همان کسانی هستند که می نمایانند؟ یا همان ها هستند که در زندان هایشان ، دوستان خود را برای هرچه مطیع کردن و تشکیلاتی کردن شکنجه می کنند؟ آیا شما تابحال در سیمای آزادی تان !!! اقرار کردید که زندان و شکنجه دارید؟ چرا رهبرتان در هر سخنرانی ، سخنان خود را با آیات قران شروع می کند و اما در مناسبات شما یک قران خوان ، مارک رژیمی بودن را به افراد می زند! چرا در قرارگاههای شما یک جلد قران هم پیدا نمی شود؟ کجای کتاب آسمانی مسلمانان نوشته است که باید تمام زنان دنیا رابرای امر مبارزه و جهاد ، طلاق داد؟

منافق کسی است که تضاد ظاهر و باطن دارد، آیا شما اینطور هستید؟ منافق کسی است که در دل دین اسلام را نپذیرفته ولی در ظاهر خود را مومن نشان می دهد! شما دین را مستمسکی برای پیشبرد کارهایتان قرار دادید ، به هر عمل تان هم سسی از مذهب را می زنید. شما کفر خود را پنهان می دارید و غیر آن را نمایان می سازید و پرده ای از اسلام را روی کارهایتان می کشید! لااقل کافران هم در باطن و هم در ظاهر اسلام را نمی پذیرند، اما شما منافق هستید ، چرا که در ذات شما کسی به اسلام تقید ندارد، کجای اسلام گفته است که سالها اجازه ندهید خانواده ها فرزندان خود را ببینند؟ کجای اسلام گفته است که مبارزه اجباری است و هر کس جدا شد را مزدور و دشمن بنامید؟

خالو جان ! مسعود رجوی تنها بازگشته از اعدام است ، چرا؟

خودت را گول نزن! اگر مسعود رجوی از اعدام برگشته است ، پس او از مبارزه بریده است و از اعدام جسته است ! اسناد همکاری صمیمانه ی مسعود رجوی با ساواک، در همه جای فضای مجازی پر است !

پسر جان ! خودت را فریب نده! مسعود رجوی همان زمان هم مثل امروز ، تا شرایط سخت شد ، از مبارزه برید! بیش از 16 سال است که این مسعودی که از او دم می زنی ! نمی دانی کجاست ؟

همکاری مسعود رجوی با صدام حسین هم، که برای ” جنگ صدبرابر” ش !!! بود و نه صلح !

مسعود شما با دشمن بالفعل مردم ایران ، آنزمان پیمان برادری بست، آیا این خیانت علنی را هم نمی پذیرید؟

کسی که خود محل اصابت بمب ها را برای صدام حسین خبر می داد ، برای قطع بمباران شهرها با صدام حسین بیعت کرده بود؟؟؟

اما نصیحت آخر:

دوست فریب خورده ! این قسمت اول را نوشتی ، اما به تو نصیحت می کنم که برای بیشتر بدنام نکردن خود، دست از این قصه گوئی ها بردار! خودت را پشت همین قسمت اول مخفی کن و خود را بیشتر از این به ننگ و بدنامی مسعود پرستی ، آلوده نکن. لااقل در این حالت می گویند، این “خالو” ، تنها یک فریب خورده است وجا دارد که بعدها همه ی چیزهای دیگر را توجیه کنی .

خالو، این جمله را همیشه آویزه ی گوشت کن:
اسارت به میله های دورت نیست، به حصارهای دور تفکرت است . . .!

فرید

خروج از نسخه موبایل