سواستفاده رذیلانه فرقه رجوی از اعضای گرفتار در آلبانی

فرقه مخرب وضدانسانی رجوی که بدنبال شکست واز دور خارج شدن پدرخوانده خود ترامپ ودیگر سردمداران جناح جنگ طلب از دور انتخابات وحاکمیت امریکا وارد دور جدیدی از بحران فزاینده داخلی شده است ومنبعد وضعیتش در البانی بمراتب شکننده تر از گذشته خواهد بود برای انحراف اذهان اعضا وسرپوش گذاشتن ومهار این بحران اقدام به ایجاد یک جنگ ودرگیری داخلی دربین اعضا ی جداشده درالبانی کرده است.

انها تعدادی از اعضا را که تحت تاثیر شرایط وخیم مالی ووضعیت اسف بار زندگی در البانی برای گذران عمر وحل وفصل مشکلات جسمی وبیماری های لاعلاج سالیان ونداشتن چشم انداز روشن برای خروج از البانی محتاج نان شب مستمری از این فرقه هستند را تحت فشار قرار داده اند که اگر خواهان دریافت مستمری ماهیانه هستند می بایست برعلیه دیگر اعضای جدا شده ساکن البانی که دیگر وتحت هیچ شرایطی حاضرنیستند طوق بندگی واسارت فرقه را به گردن داشته باشند موضع گیری نموده ومتن دست نوشته ای که مسئولین فرقه تنظیم کرده اند را امضا کنند.

دراین متن دیکته شده اعضایی که حاضر نیستند دیگر تحت اسارت فرقه رجوی باشند را مزدور ووابسته وجیره خوار وزارت اطلاعات ودولت ایران معرفی کرده اند. درطی هفته های اخیر تعدادی از اعضا به ناچار وصرفا بخاطر نیاز شدید به این مستمری زیر این نامه را امضا کرده اند.
ایجاد جنگ زرگری ودامن زدن به اختلاف بین اعضای گرفتار درالبانی که دربدترین شرایط روحی وروانی بسر می برند وهرکدام کلکسیونی از بیماری های مزمن سالیان را با خود یادگار دارند وسواستفاده از شرایط نامطلوب انها اقدام رذیلانه وصدانسانی است که فقط از ایدئولوژی رجوی بر می اید.
جالب اینجاست که اعضای گرفتار را وادار به امضای متنی می کنند که خودانها هیچ اعتقادی به ان ندارند چرا که اگر این اعضا کم ترین اعتقادی به محتوای نامه ورجوی داشتند از آنها جدا نمی شدند.

تمامی این اعضایی که زیر این نامه را بناچار امضا کرده اند بخوبی بیاد دارند که مسعود رجوی درنشست های طعمه گفت کسانی که از ما جداشوند وپا روی خون شهدای سازمان بگذارند حتی اگر بعداز جدایی دربیرون مناسبات برای ما کار کنند از نظر ما تفاله محسوب میشوند. این فرد حتی اگر مهدی ابریشم چی وعباس داوری وکادرهای بالای سازمان باشند.

این اعضای جداشده که بناچار وتحت فشار شرایط سخت معیشتی مجبور به همکاری با فرقه برعلیه دوستان جداشده ی خودشان شده اند باید بدانند از دیده رجوی انها بریده هستند وچنانچه می بینند فرقه حتی حاضر نیست عکس انها را درسایت بهمراه نامه هایشان بزند ما چنانکه بارها تاکید کرده ایم انها را مقصر نمی دانیم وبه دام فتنه ای که تشکیلات فرقه رجوی وافراد معلوم الحالی همانند فریدون سلیمی وجواد خراسان که طراحان پشت پرده این سناریو ضدانسانی وچندش اور هستند نخواهیم افتاد قلم ما کماکان راس فتنه وفساد وعامل اصلی بدبختی اعضا یعنی رجوی را نشانه خواهد گرفت.

اگر چه به این دسنه از دوستان سابق هم هشدار می دهیم در دام فتنه سرکردگان فرقه گرفتار نشوند وبرای چند لک بیشتر بیش از این موجب افزایش درد ورنج دیگر اعضای جداشده که زندگی ازاد را اراده کرده اند نشوند بی شک روزی تاریخ ووجدان های بیدار مردم در مورد ما قضاوت خواهند کرد پس تا دیرنشده صف خودرا از فرقه روبه مرگ رجوی جداکنند ودرکنار دیگر دوستان زندگی شرافتمندانه وازادرا تجربه کنند انها باید بخوبی بدانند سردمدار فرقه ای که به علی زرکش.مهدی افتخاری ودهها نفر دیگر رحم نکرد جان وابرو وحیثیت انها نیز برایشان اهمیتی نخواهد داشت

اکرامی

خروج از نسخه موبایل