نامه خانم الهه به اعضای شورای ضد مردمی رجوی

برای اعضای شورای ملی مقاومت

بیست و یکم ژانویه 2007

در یکی از سایت های متعلق به سازمان مجاهدین خلق در یک مقاله بدون تاریخ به قلم شهره فرهودی مطالبی در خصوص خانم فریبا هشترودی عضو سابق شورای ملی مقاومت آمده بود؛ تا جایی که به خانم هشترودی بر میگردد لابد خودشان اگر بخواهند جواب مناسب خواهند داد. اما در ادامه همین مطلب اشاره ای هم به من شده است که:

"… در ضمن که الهه فقط یک خواننده بود و نه ادعای روشنفکر بودن داشت و نه فمینیست بودن. یک زن خیلی عادی که اصلا سیاسی نبود و مساله اش فقط پول بود و برایش فرق نمی کرد کجا آواز بخواند و برای چه کسانی، یعنی فرق ملاها را با اضداد آنها زیاد تشخیص نمی داد. "

طرف حساب من البته نویسنده مربوطه (خانم فرهودی) نیست بلکه خود سازمان مجاهدین خلق است که چنین مطالبی را در سایت های خود درج میکند که درست مثل تف سربالا برای شورای ملی مقاومت می ماند. من خودم سازمان را تجربه کرده ام و میدانم که یکی میگوید و دیگران مینویسند. راستی میخواهم بپرسم این چه شورای ملی مقاومتی است که یک زن عادی که اصلا سیاسی نبوده و مسأله اش فقط پول بوده است و فرق ملاها با اضداد آنها را هم زیاد تشخیص نمیدهد براحتی سالهای سال عضو آنها بوده و تحسین و تمجید میشده؟!!. آیا با چنین اظهاراتی اساسا اعتباری برای شورای ملی مقاومت و تصمیمات گرفته شده در آن باقی می ماند؟ و آیا میشود باور کرد که سایر اعضای شورا چنین وضعیتی نداشته باشند؟ و صرفا با تطمیع و از بابت دکور و جنس جور برای تحمیق توده ها به عضویت شورا در نیامده باشند؟.

با این حساب باید تصور کرد که خیلی های دیگر هم برای پول آمده باشند. معمولا تا جایی که دیده و شنیده ام افراد پول میگیرند تا کاری انجام دهند ولی نشنیده بودم که افراد پول بگیرند تا وارد شورای ملی مقاومت بشوند. با این حساب شاید روزی هم بگویند که خانم مرضیه و آقایان منوچهر سخایی و امیر آرام هم برای پول آمده بودند..!. همچنین باید تصور کرد که اگر روزی هر یک از شخصیتهای سیاسی یا فرهنگی یا هنری یا ورزشی عضو شورا بخواهند از شورا به هر دلیل جدا شوند همین حرفها در خصوصشان زده خواهد شد. خوب است که من این وسط قربانی شوم تا ماهیت مجاهدین و رهبران آن روشن شود و دیگران هم دستتان را بخوانند و بدانند تا زمانی که مطابق خواسته هایشان عمل کنیم مورد احترام هستیم و اگر روزی به هر دلیل دست رد به سینه شان بزنیم آنوقت هر چه نامربوط که باشد نثارمان میکنند.

راستش در خصوص فرقه بودن سازمان مجاهدین خلق و روشهای فرقه ای که خصوصا در مورد جداشدگان بکار میگیرند زیاد شنیده بودم ولی اینبار خودم به عینه لمس کردم و دیدم که با چه کسانی کار میکردم و برای چه کسانی دل میسوزاندم. امروز فریبا بیرون آمد فردا نوبت یکی دیگر است که امروز مورد احترام است و فردا آماج اتهامات و دشنام های فرقه واقع میشود و این از خصلت بارز همه فرقه ها است.

الهه

عضو سابق شورای ملی مقاومت

خروج از نسخه موبایل