از دعوت به آشوب تا افتضاحی دیگر برای فرقه ای ویران

پس از آغاز فاز ترورهای کور از جانب فرقه تروریستی رجوی و قربانی گرفتن از اقشارمختلف جامعه ایران، چهل سال است که رجویها درمیان مردم مرده و منفور و منزجر شده اند و نه تنها پایگاهی ندارند بلکه صحبتی از آنان نیست مگر اینکه از منفوریت و شرارت ضد مردمی آنان یاد شود.

جالب است که حتی دست فرقه درمیان فرنگ نشینان هوادار خود هم روشده است و در فراخوان و اعتراضات شان کمتر از انگشتان دست حضور می یابند و جیغ بنفش سر میدهند .

و حال فرقه مضمحل شده رجوی، مطابق معمول در شروع سال جدید برای برپایی رسم دیرینه آئین چهارشنبه سوری، برای ایرانیان که هیچ سنخیتی با فرقه ندارند فراخوان ایجاد آشوب واغتشاش میدهد وسراب تکراری سرنگونی را درسر می پروراند و بدان خوشحال است !

به قطع و یقین امسال نیز در آئین چهارشنبه سوری برغم حاکمیت ویروس کرونا، مردمان فهیم ما درحد مقبول به شادی خواهند پرداخت وسرخی آتیش را نوش جان خواهند کرد و زردی آنرا با شعار” مریم رجوی تو یکی خفه ” به خوردش خواهند داد.

من باب هشدار و آگاهی به مخاطبان خاصه خانواده های اعضای گرفتار در فرقه در داخل کشورعرض میکنم که فرقه به گل نشسته از خانه سالمندان آلبانی، درحضیض ذلت و ورشکستگی و ناشناس خواندن خود طی روزهای گذشته تماسهای تلفنی موهومی نیزبا تعدادی از خانواده های دردمند و چشم انتظار و درعین حال آگاه و هشیار گیلک بمنظورحضور در چهارشنبه سوری وایجاد اغتشاش داشتند که با جواب دندان شکن و تودهنی آهنین خانواده های مقاوم گیلک مواجه شدند و بشدت دماغ سوخته و بور شدند.
پوراحمد

خروج از نسخه موبایل