نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت…

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت…
به غمزه مساله آموز صد مدرس شد!!!!

خروج از نسخه موبایل