بارها برای دیدنت تا پشت در جهنم آمدم

می گویند بهشت زیر پای مادران است و من بارها برای دیدنت تا پشت در جهنم آمدم…
اما تو…

خروج از نسخه موبایل