پیام جدا شدگان کرمانشاهی به اسیران در چنگ فرقه ی رجوی

دوستان قدیمی، ما جداشدگان از فرقه مجاهدین با توجه به تجربه حضور در فرقه مجاهدین و آنچه که این روزها می بینیم، برخود دیدیم صحبتی کوتاه با شما داشته باشیم .
هم اکنون مسعود و مریم رجوی شما را به اجبار به تلوزیون می آورند و از شما می خواهند که علیه خانواده و اقوام خود موضع بگیرید وآنها را ناخانواده خطاب کنید و شما را مجبور به فحاشی و حرف های رکیک علیه اعضای خانواده و عزیزترین کسان خود می کند .

به تجربه می دانیم که نوبت تک تک شما خواهد رسید و این خط و تاکتیک رجوی است که این کار را عمومی کند . مثل سرفصل هایی که در مناسبات فرقه ای پروسه خوانی داشتیم برای خراب کردن گذشته و خراب کردن پل ارتباطی با خانواده و سوابقی که در جامعه داشتیم!

ما به شما پیام دوستانه می دهیم قبل از اینکه  مجبور شوید برخلاف میل باطنی خود و آنچه واقعیت است، به خواست سران سازمان تن بدهید و به اجبار علیه پدر و مادر و  خانواده فحاشی کنید، به خود آیید تا درآینده که از این فرقه خارج شدید دچار تناقض و شرمندگی نشوید .

این یک واقعیت است. می دانید که دربحث های پوشالی انقلاب رجوی، مردان و زنان همسران قانونی را اول مجبور به جدایی و سپس در جمع مجبور به تف انداختن به صورت هم می کردند و همچنین این سیکل و سناریو را برای فرزندان و مناسبات آنها با پدر و مادرشان انجام دادند و همین کار باعث اختلاف در خانواده ها شد و رجوی سوار برآن تناقضی که ایجاد کرده بود، نگذاشت یک خانواده درفرقه به عواطف فکر کند و به جای عواطف جنگ و کینه جایگزین کرد و با این کار توانست اسارت اعضا به صورت انفرادی را تثبیت نماید .

آنموقع شرایط فرق می کرد اما اکنون کسانی هستند که ا زبیرون و از یک دنیای آزاد برای شما سخن می گویند و تجربه های خود را منتقل می کنند و شما هم کمی به خود جرأت دهید و فریب ترفندهای رجوی را نخورید و تن به مصاحبه اجباری و فحاشی به خانواده خود ندهید و تصمیم خودتان را بگیرید .
این یک تجربه و وظیفه بود که ما به عنوان دوستان وهم دردان گذشته با شما درمیان گذاشتیم .

به امید رهایی همگی شما عزیزان

خروج از نسخه موبایل