شما رجوی ها هم از این انتخابات و مناظره ها داشته باشید

باند رجوی که در تشکیلات خودش، شاهد هیچ انتخابات و مناظره ی بین مثلا نامزدهای رهبری و فرماندهان تشکیلاتی خود نبوده ، مشغول نقد و بررسی و محکوم کردن انتخابات ریاست جمهوری 1400 ایران است!

اینکه رجویست ها مطرح میکنند که هیچ غریبه ای درمیان احراز صلاحیت شدگان وجود ندارد و با این حال و همین تعداد نقطه ضعف های همدیگر را بیان میکنند، هرچه که کم رنگ هم باشد ، وجود تکثر گرایی را درایران نشان میدهد ومعلوم میگرداند که آزادی هایی وجود دارد تا این کاندیدا ها به پشتگرمی آن میتوانند ، همدیگر را به چالش جدی بکشند.

آیا  سازمان استحاله یافته ی مجاهدین خلق این امکان را در تشکیلات خود داشته و دارد که برای خود رهبر و یا حتی مسئولانی پایین تر از آن تعیین کنند؟

آیا این منتخبان حق داشتند که به نقد عملکرد مسئولین گذشته و همدیگر پرداخته و تمامی اعضاء سازمان شاهد این مناظره باشند؟

البته که هرگز چنین اتفاقی نیافتاده است.

بنابراین جریانی بنام باند رجوی که به کوچکترین انتخاباتی و آنهم درسطح کوچک تن نداده و به تبع آن شاهد هیچ مناظره ای نبوده، غلط میکند که به انتخابات ایران ومناظره های انجام شده برآن ایراد میگیرد.

ضمنا مناظره برای تعریف ازچشم و ابروی همدیگر نیست و کاندیداها حق دارند در چهارچوب حفظ اخلاقیات و منافع ملی ، سخنانی را که بنفع خود و مردم میدانند برزبان بیآورند واین مسئله درتمام کشورهایی که انتخابات درآن انجام میگیرد ، امری رایج و متداول است و فرقه ی ضد ملی رجوی با آگاهی کامل از این موضوع ، قصد فریبکاری و تشویش اذهان عمومی را دارد.

وحید

خروج از نسخه موبایل