امام جمعه‎ی نجف بر اخراج مجاهدین تأکید کرد

"صدرالدین القبنجی" امام جمعه‎ی نجف اشرف در خطبههای روز جمعهی گذشته که در حسنیهی الفاطمیه این شهر برگزار شد، با اشاره به اردوگاه نظامی گروه اپوزیسیون ایرانی، مجاهدین خلق، در عراق گفت:

دولت عراق تصمیم گرفته است که سازمان مجاهدین خلق خاک عراق را ترک کند. اعطای پناهندگی سیاسی و یا انسانی به یک سازمان تروریستی که خطری برای کشور هم‎سایه بهشمار میرود در هیچ کشوری قابل قبول نیست، ما نیز قبول نمیکنیم که مجاهدین خلق در خاک کشورمان باقی بمانند.

صوت ‎العراق

خروج از نسخه موبایل