شعارهای بی محتوای برابری حقوق زنان و مردان در مجاهدین

در روزهای اخیر سرکرده سازمان ضد بشری مجاهدین خلق در خیمه شب بازی مضحک بار دیگر زهرا مریخی را بعنوان مترسک نفر اول سازمان ابقاء نمود تا بتواند همچنان حکومت نابرابر زن و مرد در فرقه منحوس خود را به اثبات برساند و از طرفی افرادی همچون مریخی را که کاره ای نبوده و نیستند را همچنان با بازیهای سیاسی خود مشغول نگه دارد تا بتواند دیکتاتوری خود بر عناصر فرتوتش را داشته باشد و با خیال آسوده به هوسرانی در آلبانی ادامه دهد .

مریم عضدانلو یا همان رجوی در روز گذشته در حالی مراسم سالگرد سازمان ضد بشری مجاهدین در آلبانی را برگزار نمود که تا کنون به هیچکدام از طرح ده ماده ای که داده بود عملی نکرده و بر عکس با ابقاء نمودن زهرا مریخی در پست پوشالی نفر اول سازمان در واقع دهن کجی کرد به تمامی مردان حاضر در فرقه رجوی و آنها را بار دیگر به باد سخره گرفت .

مریم رجوی که طرح ده ماده ای برای تغییر ایران پیشنهاد داده بود، در بند 5 این طرح گفت که ما کاری خواهیم کرد تا حقوق زنان و مردان در ایران فردا برابر باشد و مشارکت زنان در رهبری سیاسی مانند مردان باشد ولی با ابقاء مریخی در پست کنونی کاملا تو خالی بودن شعار مریم رجوی عینا مشاهده می شود که او برای سرگرم نمودن برخی سناتورهای مزدور و سیاستمداران جنگ طلب شعارهای برابری سر می دهد و در عمل هیچ ارزشی برای عناصر مذکر خود قائل نیست و آنها را تنها برای بیگاری کشیدن لازم دارد و آنچنان که در شعارهای پر طمطراق خود میگوید هیچ پستی برای مردان در نظر گرفته نشده و این دروغگو بودن او را میرساند .

اما در ادامه همین طرح برای ایران فردا که زاییده افکار پوچ و بیهوده مریم رجوی می باشد ، او در مورد ازدواج ایرانیان شعار می دهد و این در حالیست که هنوز بعد از گذشت بیش از 30 سال از شکست مفتضحانه سازمان ضد بشری مجاهدین در عملیات مرصاد که مسعود رجوی خائن طلاق ایدئولوژیک را بعد از آن عملیات برنامه ریزی کرد، زندگی زن و مرد در فرقه رجوی همچنان جداگانه بوده و ازدواج فراموش شده و امروز سرکرده خائن رجوی ها بطور علنی در این باره شعار بیخودی سر می دهد تا بتواند آبروی رفته خود در بین جوامع بین المللی را بازیابد که امری نشدنی خواهد بود .

انتخاب زهرا مریخی بعنوان مترسک اول فرقه منحوس رجوی در حالی صورت میگیرد که همه معاونین او زن بوده و مردها هیچ نقشی در این برنامه مهندسی شده ندارند و دلیل آن نیز مشخص می باشد و اینکه سرکرده خائن آنها نمی خواهد با حضور مردان در پستهای پوشالی فرقه موافقت نماید چرا که از آینده آنها و اینکه فردا روز مدعی ریاست فرقه شده  واهمه دارد! البته تمام این نمایش ها در فرقه رجوی برای مشغول نگه داشتن ذهن منسوخ شده عناصر می باشد و گرنه مردم ایران و جهان در مورد گذشته و حال نکبت بار سازمان ضد بشری مجاهدین خلق و سران خائن ان همه چیز را می دانند و برای آن ارزشی قائل نبوده و نیستند و تمامی این بازیها تنها برای چاپلوسی در جلوی حامیان تروریستی آنها می باشد و دیگر هیچ .

خروج از نسخه موبایل