مردان و زنان در فرقه رجوی تحت فشار تشکیلاتی

مریم رجوی در نشست های کذایی خود، مردان و زنان را تحت فشار تشکیلاتی قرار می دهد. افراد به روش های فرقه ای تحت کنترل فکری و روحی بوده و بدین وسیله سرکوب میشوند.

خروج از نسخه موبایل