نامه جمعی از خانواده های کرمانشاه به دادستان کیفری بین المللی

جناب آقای کریم اسد خان احترامأ به استحضار می رساند ما عده ای از خانواده های استان کرمانشاه در غرب ایران هستیم. همه ما به نوعی قربانی و گرفتار فرقه مجاهدین مستقر در کشور آلبانی بوده و هستیم. اغلب ما از 4 دهه پیش تاکنون عزیزانی در فرقه مورد نظر اسیر داشته ایم و یا به دست سران فرقه مجاهدین کشته و یا شکنجه شده اند .

در همین رابطه 42 نفر از جداشدگان از این تشکیلات دادخواستی را مبنی بر احقاق حق شان در دادگاه بین المللی تهران مطرح کرده و بعد از صدور حکم آنرا با تمام مدارک جانبی و مربوطه به حضور جنابعالی رسانیده و اعلام وصول فرموده اید .
اینک ما آسیب دیدگان از فرقه مجاهدین در حمایت از دادخواست ارائه شده از حضور شما تقاضای عاجل در خصوص رسیدگی فوری و در اسرع وقت داریم .

با احترامات فراوان

1. خانواده قربانیان از استان کرمانشاه ایران
2. جعفری ( اسیر در فرقه علیرضا جعفری)
3. مرادی ( اسیر در فرقه هوشنگ مرادی)
4. لطفی ( اسیر در فرقه رجوی علیمراد لطفی )
5. درویشی (اسیر در فرقه رجوی نوروزدرویشی)
6. محمدی (اسیر در فرقه رجوی حشمت محمدی )
7. سپاه امیری (اسیر در فرقه رجوی علی سپاه امیری)
8. رشیدی (اسیر در فرقه رجوی مسیب رشیدی )
9. حمیدفر ( اسیر در فرقه رجوی مهدی حمیدفر)
10. افضلی (اسیر در فرقه رجوی مسعودافضلی)
11. عباسی (اسیر در فرقه رجوی مظفرعباسی)
12. پروا ( اسیر در فرقه رجوی محمدعلی پروا)
13. درویش تبار (اسیر در فرقه رجوی علی اصغردرویش تبار)
14. حسن گاویار (اسیر در فرقه رجوی محسن حسن گاویار)
15. مرادی آزاد (اسیر در فرقه رجوی مجتبی مرادی آزاد)
16. فرامانی زاده ( اسیر در فرقه رجوی گودرزفرامانی زاده)
17. ملکی (اسیر در فرقه رجوی علی اشرف ملکی)
18. امیری ( اسیر در فرقه رجوی مهوش امیری)
19. علیزاده ( اسیر در فرقه رجوی فاطمه علیزاده)
20. خالوکاکایی (اسیر در فرقه رجوی علیرضا خالوکاکایی)
21. همدانی (اسیر در فرقه رجوی فرشته همدانی)
22. یوسفی (اسیر در فرقه رجوی علی یوسفی )
23. بالی (اسیر در فرقه رجوی محمدسعیدبالی)
24. کریمی (اسیر در فرقه رجوی عبدالکریم کریمی)
25. صحبت زاده (اسیر در فرقه رجوی اردشیرصحبت زاده)

خروج از نسخه موبایل