درخواست پیرزادی از دادستان دیوان کیفری دادگاه لاهه

جناب آقای کریم اسد خان دادستان دادگاه کیفری بین المللی
با احترام

اینجانب نصرالله پیرزادی برادر آقای حیدر پیرزادی از اعضای مجاهدین خلق مستقر در اردوگاه مانز کشور آلبانی از شخص جنابعالی درخواست دارم که به طرح شکایت 42 نفر از اعضای جداشده که به همراه مجموعه ای از اسناد و مدارک جنایات رهبران مجاهدین در تاریخ 5 ژوئن 2021 جهت پیگیری تحویل دادگاه لاهه شده رسیدگی کنید. این پرونده می تواند نقطه امیدی برای نجات امثال برادرم از دام سازمان مجاهدین خلق باشد. تقاضا دارم هر چه زودتر اقدامی در جهت محاکمه رهبران مجاهدین انجام دهید.

با تشکر و احترام
نصرالله پیرزادی استان خوزستان – شوشتر

خروج از نسخه موبایل