تاسیس انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی لرزه ای بر پیکر فرقه رجوی

به همت جمعی از جدا شده های فرقه رجوی در کشور آلبانی فعالیت “انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی” کلید خورد. تاسیس انجمن مذکور در ابتدا و قبل از هر چیز موجب خشنودی خانواده های دردمند اعضای گرفتار گردید. چرا که محوریت فعالیت این انجمن ارائه خدمات بشر دوستانه برای هم وطنان مقیم آلبانی می باشد و طبعا موتور محرکی برای آن دسته از اعضای گرفتار که در صدد نجات خود از دستگاه سرکوب و برده کشی رجوی هستند، خواهد بود.

اقدام شایسته و استراتژیک جمعی از جدا شدگان در آلبانی، چهار ستون دستگاه تشکیلاتی مندرس رجوی را به لرزه خواهد انداخت چرا که مریم رجوی با ترفند های ضد انسانی، اعضای گرفتار که بطور واقعی قصد خروج از مناسبات را داشتند تهدید می کرد که در صورت جدا شدن، در محیط اجتماعی و فرهنگی کشور آلبانی بدون حمایت رجوی ها حتی یک روز هم دوام نخواهند آورد و به نوعی میزان نا امیدی و یاس را در افکار آنها تشدید می کرد.

خوشبختانه تاسیس انجمن مربوطه در وهله اول امید به آزادی و فردای بهتر را در بین اعضای گرفتار در فرقه رجوی ترویج خواهد کرد و به تبع آن پایه های جعل و جنایت فرقه ضد بشر رجوی را سست خواهد کرد. پس واکنش های هیستریک و مخرب باند رجوی در روز های آتی دور از انتظار نخواهد بود . هر چند هر اقدامی از سوی سران فرقه رجوی موید این واقعیت خواهد بود که تاسیس انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی همچون خاری در چشم مریم رجوی

فرو خواهد رفت . پیروزی بزرگ جدا شدگان در این عرصه شایان تقدیر است و طبعا اقدامات این چنینی راه گشایی برای دغدغه های خانواده های چشم انتظار بوده و مسیر آزادی اعضای گرفتار در فرقه را هموار خواهد کرد .

خروج از نسخه موبایل