زیر خاکی جدیدی به نام دلنوشته ای از پدر رجوی

اخیرا سایت فرقه دفاعیات رجوی را بعد از 50 سال از زیر خاک بیرون کشیده است و با آب و تاب به نام دست نوشته از پدر مسعود رجوی در جریان محاکمه در دادگاه نظامی شاه، در سالگرد سی دی منتشر کرده. و با نوشته های بسیار مضحک و مسخره می خواهد دست رجوی را از ناپاکی و خیانتی که کرده بشوید و چهره دیگری از او بسازد .

این حرفها را کسی باور نمی کند به دلیل این که اگر چنین خاطراتی وجود داشت تا حالا بایستی بیش از 100 بار رو می کردند. ما هر سال خاطرات رجوی را از زبان دوستان نزدیکش در نشست های مختلف می شنیدیم. از عباس داوری گرفته تا مهدی ابریشم چی و بقیه. حتی یکبار هم نشنیدیم از پدر رجوی خاطره ای را بیان کرده باشند! هر چه بود خاطرات حنیف نژاد بود که عباس داوری هر سال تکرار می کرد. و با این ترفند می خواست رجوی را جایگزین حنیف نژاد معرفی کند. اما واقعیت آن روزگار چیز دیگری بود! خیانت رجوی به بنیانگذاران به صورتی که بعدا توسط منوچهری بیان گردید. این رجوی بود که خانه حنیف نژاد را لو داد و با ساواک همکاری کرد تا جان بی مقدار خودش را از اعدام نجات دهد. در حقیقت همین هم شد از اعدام به حبس ابد حکمش تخفیف یافت .

به یاد داریم مسئولین فرقه در کمال پررویی رجوی را نماینده امام زمان معرفی می کردند اما در قرن بیست و یکم دیگر این حرفها خریدار ندارد. در داخل مناسبات ما شاهد بودیم ذهن اعضای گرفتار را با یک دست اراجیف که واقعی نبود پر می کردند. تملق گویی و چاپلوسی بی حد تا جایی که رجوی را معصوم و فردی که خطا ندارد معرفی می کردند اما در عالم واقع او از همه بیشتر خطا کار بود چه در بحث استراتژیک و چه در تاکتیک و سایر مباحث دیگر.

متاسفانه رجوی شیاد تشکیلاتش را طوری ساخته بود که کسی جرات نمی کرد به رجوی انتقاد کند. اگر کسی حتی یکبار چنین کاری می کرد آن ذهنیت های شرک آلود که توی ذهن اعضای ساخته بودند ترک بر می داشت و حیثیت رجوی زیر سئوال می رفت برای همین نسبت به جایگاه رجوی مرز سرخ تعیین کرده بودند. این مرز را به هر قیمت حفظ می کردند تا جایگاهش حفظ شود. حالا هم بعد از سالیان طولانی فیلی را هوا کرده تا ذهن آن دسته از افرادی که هنوز در چنگال رجوی گرفتار هستند را پر کنند. در اصل انتشار دست نوشته پدر رجوی مصرف داخلی دارد زیرا در خارج از مناسبات کسی را نمی توانند فریب دهند. در داخل تشکیلات لابد همین بحث را با نشست های بی در و پیکر آنقدر مطرح کرده تا ملکه ذهن افراد شود. در شرایط کنونی وضعیت تشکیلات بغایت نا امید کننده است با این حربه می خواهند به افراد انگیزه دهند تا برای مدتی آنها را در بند نگه دارند اما این حربه ها دیگر جواب ندارد دیر یا زود آن دمل سر باز می کند و ارکان رجوی را می لرزاند .

گلی

خروج از نسخه موبایل