رجوی تا چه زمانی می خواهد با شعار سرنگونی اسيران را سرگرم کند

شعار سرنگونی در فرقه رجوی تازگی ندارد، از ابتدا تا به حال اين شعار روی ميز فرقه بوده و هست. شعاری که فقط برای فريب دادن اسيران و ماندگاری آنها در فرقه است. شعاری که هيچ وقت محقق نمی شود. کمی برگرديم به عقب و زمان حضور ما در پادگان اشرف. زير پوشش اين شعار چه سوء استفاده ها که از ما نکردند. چندين سال بيگاری…

يادم می آيد در نشستی که مسئول نشست زهرا گرابيان بود يک سری از نفرات داغ تر از آش، دم از سرنگونی می زدند. زهرا گرابيان گفت: فعلا سرنگونی در کار نيست. و این خود باعث تناقض شد چرا که مسئول نشست در جمع حاضر مطرح کرده بود. بعد ها اين زن خلع مسئوليت شد و آن را در پرسنلی سازماندهی کردند.

خود مسئولين بالای فرقه هم می دانستند که سرنگونی در کار نيست. سرنگونی ابزاری بود دست رجوی برای پیش بردن اهداف شومش. جالب است فرقه رجوی با وجود ترک عراق باز هم از سرنگونی و باصطلاح ارتش آزادی دم می زنند. از کدام ارتش حرف می زنند؟! يک زمانی صدام در عراق حاکم بود و رجوی در پادگان اشرف خدايی می کرد و ما جرات نمی کرديم بگوييم شعار سرنگونی پوشالی است. در واقع شعار سرنگونی چماقی بود بالای سر ما. بعد از سرنگونی صدام چماق سرنگونی بر سر خود رجوی و سرانش خراب شد و برای همه روشن شد اين همه سال ماندن در فرقه رجوی وقت تلف کردن بوده است. رجوی ديگر نمی تواند سر اسيران با شعار سرنگونی کلاه بگذارد! ريزش افراد ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.

در حال حاضر در آلبانی شعار سرنگونی سر می دهند! چگونه؟ برای کسی مشخص نيست. عاقبت رجوی ديکتاتور و سران شکنجه گرش همين است که مثل آدمهای روانی در آلبانی شيپور سرنگونی را بزنند. آفرين به مردم آلبانی که چه سريع فرقه رجوی را شناختند و می گويند فرقه رجوی خاریست در کشور ما. اسيران در آلبانی به تدريج در حال جدا شدن از فرقه رجوی هستند. اميدواريم در آينده نزديک رجوی و سرانش را به زباله دان تاريخ بسپارند .

به اميد آن روز

فواد بصری

خروج از نسخه موبایل