بازگشت پرویز حیدرزاده به نزد خانواده در وطن و واکنش فرقه رجوی

هرگاه فردی از افراد جدا شده عزم جزم میکند که به سوی وطن و به آغوش خانواده اش باز گردد فرقه رجوی شروع به سوز و گداز می کند. این نحوه واکنش رجوی و فرقه اش تازگی نداشته و هر گاه کسی از فرقه رجوی جدا شده و به وطن بازگردد فغان رجوی به آسمان ها میرسد. چرا؟ چون از دیدگاه فرقه ای آنان کسی نباید با خانواده ارتباط داشته باشد، کسی نباید به نزد ملت خود بازگردد، کسی نباید بعد از سالها دوری و فراق از میهن با خانواده روبرو شود، زیرا خانواده به زعم فرقه دشمن و تهدید اصلی است و ارتباط با آن جرم بوده و مجازات دارد.

بدین ترتیب است که با بازگشت آقای “پرویز حیدرزاده” به وطن در تاریخ 23 دی ماه 1400، شاهد جیغ های بنفش رجوی در سایت هایش هستیم که یک دم آرام و قرار نداشته و ندارند. فرقه رجوی در سایت خود به سوز و گداز پرداخته که چرا آقای حیدرزاده به نزد خانواده بازگشته است و آه و فغان راه انداخته است که او نمی بایست چنین کاری می کرد. از فرقه رجوی و مشخصا شخص رجوی باید پرسید که واقعا شما را چه میشود که از بازگشت یک نفر، فقط یک نفر، اینگونه به وحشت افتاده اید و هراسان شده اید؟ این چه خللی در مبارزه چندین و چند ساله شما بوجود آورده است؟ چرا اینقدر از بازگشت یک نفر به نزد خانواده اش می ترسید؟ آیا علت این نیست که عمده نفرات زیر سلطه شما ناراضی و طالب ارتباط با خانواده هستند و از این می ترسید که دیگر سنگ روی سنگ بند نشود؟

هر چیزی که به خانواده منتهی بشود برای فرقه رجوی ترسناک و کشنده است. حتی یک تماس، یک نامه، یک ایمیل، یک عکس، یا هر چیزی که نوعی ارتباط با خانواده باشد می تواند آثار مغزشویی را از بین برده و فرد را به ذات اصلی خویش بازگرداند. با این حساب اگر یک نفر به نزد خانواده اش برگردد و خبر آن به اعضا برسد، چه قیامتی در داخل تشکیلات رجوی بر پا میشود. وقتی یک نفر به ایران برمیگردد، این پیام در داخل تشکیلات منعکس میشود که امکان بازگشت به ایران فراهم و راه رسیدن به نزد خانواده باز است. یعنی اینکه هر چه فرقه رجوی تبلیغ کرده و میکند همه اش دروغ و حقه و فریب است. یعنی هر چه رجوی علیه و ضد خانواده ها میگوید همه اش دروغ محض است. در یک کلام ثابت می شود که رجوی دروغگو است. لذا تمام ترفند ها و حقه های رجوی برای حفظ افراد در داخل تشکیلات بهم می ریزد و کارآیی خود را از دست می دهد و مشخص می گردد که همه این سالها چیزی به جز دروغ تحویل اعضای خودش نداده است. بازگشت یک عضو به ایران همانند شلیک مستقیم بر سیستم دروغ بافی رجوی است.

هر گونه تهمت و افترایی را به کسانی که به ایران و نزد خانواده خود باز می گردند میزند تا نشان بدهد که حرفهایش درست است. ولی دیگر این دروغ ها خریداری ندارند و هر کسی که مایل باشد بعد از انجام مراحل قانونی بازگشت از در هماهنگی از سوی هر دو دولت ایران و آلبانی به ایران بازگشته و به نزد خانواده هایشان میروند و زندگی آرام و آزادی را شروع میکنند.

یک بار دیگر به آقای پرویز حیدرزاده خوش آمد می گویم. بازگشت ایشان چشم و دل خانواده ها را روشن کرد. به امید روزی که افراد بیشتری وارد وطن شده و به آغوش خانواده هایشان باز گردند.

بخشعلی علیزاده

خروج از نسخه موبایل