خاطراتم از شکنجه گر معروف محمد سادات دربندی – کاک عادل

زمانی که در جبهه جنگ اسیر فرقه رجوی شدم و من و ما بقی اسیران را به عراق منتقل کردند، ما را به اردوگاه فرقه رجوی بردند. مسئول اردوگاه محمد دربندی (کاک عادل) بود. عادل کسی بود که من و یک سری از اسیران را با وعده های دروغین به مناسبات فرقه برد. بعد از مدتی در مناسبات فرقه وعده هایی که عادل به من داده بود سراب از آب در آمد. محمد دربندی یک شکنجه گر خون آشام بود که از انسانیت هیچ بویی نبرده بود.

من از ابتدای ورودم و تا خروج از فرقه با تشکیلات فرقه رجوی مشکل داشتم. در نشست ضد بشری طعمه کسانی که مسئله دار بودند را در محلی جمع کردند و محمد دربندی و مجید عالمیان و یک سری از کادرها با من و مابقی بدترین رفتار را کردند. ماهیت واقعی عادل در مقر مخوف باقرزاده برای من روشن شد. هر روز با ما برخورد می کردند! عادل می گفت بزرگ تر از شما را ما آدم کردیم و در تشکیلات دارند کارشان را می کنند شما که در مقابل آنها برای سازمان هیچ به حساب می آیید. مواقعی که سراغ ما می آمد و می خواست با ما تسویه حساب کند با لگد به ما می زد و می گفت حیف که برادر گفته زیاد با شما برخورد آن چنانی نکنیم و دست من بسته است اگر دستور برادر نبود کاری با شما می کردم که از زنده ماندنتان سیر شوید. نزدیک به چهار ماه در مقر مخوف باقرزاده بودیم و از دست عادل شکنجه گر در امان نبودیم! هر موقع عادل به محل ما می آمد خودمان را برای تنبیه بدنی آماده می کردیم.
امیدوارم روزی شکنجه گران رجوی را در یک دادگاه و پشت میز محاکمه ببینم و من و کسانی که توسط این شکنجه گر شکنجه شدند در دادگاه حاضر باشیم.

فواد بصری

خروج از نسخه موبایل